TrA.Subject

TrA.Announcement

Sikkerheden for medarbejdere og passagerer er det vigtigste spørgsmål for virksomheden, hvor vi har en nulvision for ulykker og skader. Sikkerhedskulturen er baseret på en høj teknisk standard på vores skibe, engagerede og uddannede medarbejdere samt en kompetent og ansvarlig virksomhedsledelse.

Som et minimum skal lovkrav og andre krav i sikkerhedsarbejdet altid være opfyldt, dels fra nationalt plan og fra EU samt fra FN-organet International Maritime Organization (Den Internationale Søfartsorganisation – IMO). I henhold til den internationale lovgivning (ISM-koden) er alle sikkerhedsrutiner om bord dokumenteret og samlet i en SMS-manual, som er tilgængelig på intranettet.

Afhængigt af placeringen i virksomheden gennemgår medarbejderne en række sikkerhedskurser, så de har kompetencer til at arbejde om bord og i land. Sikkerhedsuddannelserne er en del af hverdagen. De fornys løbende og foregår regelmæssigt i hele ansættelsesperioden. Både i land og om bord gennemføres der øvelser flere gange om måneden, for eksempel vedrørende brand, udslip, evakuering, krisehåndtering og førstehjælp. Det øger sikkerheden for både medarbejdere og passagerer.

Arbejde forebyggende

For os er miljø og sikkerhed noget, som alle skal tage ansvar for. Derfor har vi længe arbejdet med at engagere samtlige medarbejdere i sikkerhedsarbejdet. Det sker ved, at sikkerhedsspørgsmål altid diskuteres på møderne i samtlige afdelinger og gennem en aktiv erfaringsudveksling i hele organisationen. Den store bevidsthed om sikkerhed øger passagerernes tryghed og sikrer et højt beredskab, hvis der skulle ske ulykker eller opstå sygdom.

Afvigelser, ulykker og farlige situationer rapporteres internt, analyseres og kædes sammen med forbedringsforanstaltninger, som forbedrer sikkerheden yderligere. Vores interne revisorer udfører sikkerhedsrevisioner to gange årligt, og resultaterne indrapporteres til den sikkerhedsansvarlige og bruges i forbedringsarbejdet. Hvert år foretager myndigheder og klassificeringsvirksomheder også revisioner og sikkerhedsgennemgange. Disse resultater bruges også i videreudviklingen af sikkerhedsarbejdet for medarbejdere og passagerer.

Simulere risiko- og krisesituationer

ForSea har sin egen skibssimulator, som er et vigtigt hjælpemiddel i sikkerhedsarbejdet. Ved at simulere forskellige scenarier trænes skibsførere og andre nøglemedarbejdere regelmæssigt i at håndtere risiko- og krisesituationer. I 2018 besluttede man at flytte simulatoren til mere hensigtsmæssige lokaler i tilknytning til ForSeas hovedkontor.

Transport af farligt gods håndteres i henhold til gældende regler og af medarbejdere, der gennemfører regelmæssige, interne kurser. Håndteringen vurderes hvert år af en ekstern rådgiver. Denne rådgiver deltager også i ForSeas Farligt Gods-gruppe, som følger udviklingen på området og ved behov gennemfører forbedringer af rutiner og arbejdsgange.

Udviklingen i 2018

Ingen rapporter om væsentlige mangler i den overordnede sikkerhed på land eller til søs. Der skete 40 (32) arbejdsulykker, især ved rengøring af maskinudstyr, fald på trapper eller på dæk og i form af skæreskader. Antallet af tabte arbejdsdage (Lost Work Days, LWD) på grund af ulykker udgjorde 133 dage.

Der skete 0,8 ulykker pr. 100.000 arbejdstimer. Sammenlignet med gennemsnittet for andre brancher og virksomheder et det et lavt tal. Antallet af indkomne SMS-rapporter – blandt andet om hændelser, ulykker og forbedringsforslag – var 402. Ud over at gøre opmærksom på ulykker bidrager denne rapportering til, at man kan opdage risici på et tidligt tidspunkt, og til at ForSea kan indføre forebyggende foranstaltninger.

I løbet af 2018 befordrede ForSea 7 millioner passagerer. Der blev indberettet ni ulykker, som kun forårsagede mindre skader. Det svarer til 2,15 ulykker pr. million passagerer.

AFR

Accident Frequency Rate

  • 0,8

ASR

Accident Severity Rate

  • 11,87

AFR = (# Lost Time Incidents / # hours worked) x 100,000

ASR = (# lost work days / # hours worked) x 100,000