TrA.Subject

TrA.Announcement

ForSea skal være en attraktiv arbejdsplads, som tiltrækker de bedste medarbejdere. Vi skal også være en virksomhed, hvor medarbejderne trives, føler sig trygge og er sikre på, at de får mulighed for at vokse og udvikle sig i deres faglige roller.

Eftersom virksomheden er sæsonbetonet, varierer antallet af ansatte ret kraftigt mellem høj- og lavsæson. Da behovet skifter, er det således naturligt med en høj omsætning af personale. Uanset gruppen af medarbejdere fokuserer vi altid på at skabe et godt arbejdsmiljø med gode forudsætninger for samarbejde, trivsel og en god ledelse.

ForSea skal være en organisation med ligestilling, uden diskrimination, chikane og krænkelser, hvor alle medarbejdere har en følelse af fællesskab og deltagelse og udviser respekt for hinanden. På samme måde er ligestilling mellem kvinder og mænd et vigtigt område for alle medarbejdere, som kræver en løbende udvikling på alle niveauer af virksomheden.

Arbejdsmiljø – nul skader

Arbejdsmiljøarbejdet sikrer, at alle medarbejdere tilbydes en udviklende samt fysisk og socialt sund arbejdsplads, hvor man forebygger risici for arbejdsskader og erhvervsbetingede sygdomme. Dette arbejde er baseret på fire mål:

  • Antallet af arbejdsskader skal være nul.
  • Sygefraværet på grund af arbejdsskader skal være nul.
  • Antallet af sygedage skal falde hvert år, og sygefraværet skal reduceres til 4 %.
  • Der skal gennemføres årlige medarbejdersamtaler.

For at nå målene gennemføres der løbende opfølgning på statistikker over arbejdsskader og hændelser, indsatser i form af rehabilitering og forebyggende foranstaltninger. Eksempler på sådanne forebyggende foranstaltninger er sundhedsbidrag og kiropraktorbehandlinger. Også selskabets egen indsats vurderes for at sikre, at ForSea arbejder ensartet med rehabilitering, og at alle indsatser har samme niveau, uanset hvor i organisationen en person arbejder.

Regelmæssig opfølgning

Puls er den årlige medarbejderundersøgelse, hvor vi måler synspunkter om for eksempel det fysiske arbejdsmiljø, samarbejdet inden for afdelingen, tillid til ledelsen og lederskabet hos nærmeste chef. Baseret på resultaterne udarbejdes der handlingsplaner, som støtter udviklingsarbejdet på de enkelte afdelinger, men som også følges op af individuelle medarbejdersamtaler.  I 2018 deltog 83 procent af medarbejderne i Puls, hvilket er et godt tal. Det samlede resultat for de stillede spørgsmål var 4,14 på en skala fra 1-5. Resultatet viser, at medarbejderne har taget ForSeas værdier til sig, og at mange oplever, at deres arbejdsgruppe arbejder aktivt for at bidrage til virksomhedens mål. Ønskerne om forbedringer fokuserer på det fysiske arbejdsmiljø og på mere regelmæssige tilbagemeldinger om ens egen indsats. I løbet af året deltog 67 procent af de ansatte i medarbejdersamtaler.

Forretningsetik – klare rutiner og retningslinjer

Vi har tydelige rutiner og kontroller, som skal reducere risikoen for bedrageri og bestikkelse, både internt og i kontakten med kunder, leverandører og andre forretningspartnere. De etiske retningslinjer omfatter blandt andet rutiner for at give og modtage gaver, men fungerer også som en ramme for, hvordan medarbejdere, der repræsenterer ForSea, skal optræde. Der er også retningslinjer for, hvilke medarbejdere der kan bestille og godkende forskellige typer af leverancer, og inden for hvilke beløbsgrænser dette må ske.

Alkohol- og narkotikapolitik

ForSea har nultolerance med hensyn til alkohol- og narkotikapåvirkning i arbejdstiden. Alle medarbejdere skal have kendskab til og efterleve politikken, som dels sikrer en arbejdsplads uden alkohol og stoffer og dels minimerer risikoen for sygdom og ulykker. Eksempler på forebyggende foranstaltninger er uanmeldte og tilfældige tests / stikprøver. Alkohol- og narkotikatests kan desuden udføres i forbindelse med en hændelse eller en ulykke. Politikken betyder også, at medarbejdere med alkohol- eller narkotikaproblemer tilbydes støtte og hjælp.

Menneskerettigheder og mangfoldighed

ForSea er en multikulturel virksomhed, som stræber efter aktivt at fremme lige rettigheder og muligheder i arbejdslivet – uanset køn, etnisk oprindelse, religion eller andre trosopfattelser. Baggrunden for dette er, at virksomheder, der er kendetegnet af mangfoldighed, har bedre muligheder for at gøre gode forretninger og udvikle sig.

Udviklingen 2018

Etik

Der er ikke indberettet overtrædelser af vores etiske retningslinjer.

Kompetenceudvikling

Vi gennemførte 1.084 kursusdage eller 1,7 kursusdage pr. medarbejder, især inden for områderne sikkerhed, ledelse og om afviklingen af medarbejdersamtaler. I løbet af året indledtes arbejdet med at etablere et ForSea Academy. Dette interne akademi bliver omdrejningspunktet for ForSeas kompetenceudvikling og vil blive baseret på uddannelsesmodeller for alle nøglegrupper i koncernen.

Medarbejdere

ForSea havde 613 fuldtidsstillinger pr. ultimo december 2018 og beskæftigede omkring 750 medarbejdere. Heraf arbejdede omkring 75 % hovedsagelig om bord på en af vores fire færger. Koncernledelsen bestod af 28,5 % kvinder. Selskabets bestyrelse havde 25 % kvindelige medlemmer. Korttidsfraværet i virksomheden lå på 3,2 procent og langtidsfraværet på 1,3 procent.