TrA.Subject

TrA.Announcement

Bæredygtighedsrapport

Koncernens bestyrelse er ansvarlig for at udarbejde ForSea AB's bæredygtighedsrapport. Nedenstående rapport er udarbejdet i henhold til bestemmelserne i ÅRL (årsregnskabsloven), kapitel 6.

Væsentlige bæredygtighedsaspekter

ForSea driver en rederivirsomhed, der gennemfører næsten 50.000 færgeafgange om året i et af Nordeuropas mest trafikerede farvande. Det gør vi med hjælp fra omkring 750 medarbejdere og gennem et bæredygtighedsarbejde, hvor vi fokuserer på følgende områder:

  • Færgetrafikkens indvirkning på miljøet, f.eks. energiforbrug, emissioner, indkøb, salg/forbrug om bord, affalds- og kemikaliehåndtering.
  • Sikkerheden for medarbejdere og passagerer, hvor kravene er omfattende som følge af lovgivning og bestemmelser på såvel nationalt plan som fra EU og FN-organet IMO.
  • Arbejdsmiljøet for vores medarbejdere. Vi har en nulvision for arbejdsskader. ForSea skal samtidig tilbyde arbejdspladser, hvor medarbejderne trives og føler, at de har mulighed for at udvikle sig.
  • Menneskerettigheder, hvor fokus ligger på ligebehandling og på at fremme lige rettigheder og muligheder i arbejdslivet – uanset køn, alder, etnisk oprindelse, religion eller en anden trosopfattelse.
  • Opretholdelsen af forbindelsen mellem Helsingborg- og Helsingør-regionen samt de omkringliggende områder, hvilket giver os et bredt socialt ansvar for udviklingen i denne region.
  • Forretningsetik, hvor den forebyggende indsats mod korruption, bedrageri og bestikkelse er i centrum.

Det praktiske bæredygtighedsarbejde er orienteret mod fem områder – Sikkerhed, Medarbejdere, Reduceret miljøpåvirkning, Bæredygtigt forbrug og Samfundsansvar, som præsenteres i bæredygtighedsrapporten.

Code of Conduct – en rettesnor

ForSea har en Code of Conduct, som omfatter forretningsetiske spørgsmål, danner grundlag for politikker og rutiner og fungerer som rettesnor i hverdagen. Ud over etiske principper indeholder den retningslinjer for ligebehandling samt værdier og ledelsesprincipper.

Det fremhæves i kodeksen, at forretningsetik ikke bare drejer sig om at undgå lovovertrædelser, men også hvordan vi opfører os over for hinanden, over for omverdenen og møder interessenters krav og forventninger. Det pointeres, at retningslinjerne gælder for alle – bestyrelsesmedlemmer, ledere og  medarbejdere – uanset hvor i verden de befinder sig. Vi ønsker, at vores samarbejdspartnere har kendskab til vores kodeks og gerne indfører tilsvarende retningslinjer i deres virksomheder. 

Vejledende mål

Det overordnede mål – som er integreret i vision og forretningsmodel – er at drive en bæredygtig virksomhed med den mindst mulige miljøpåvirkning. For flere af bæredygtighedsområderne findes der mål og resultatindikatorer, der bidrager til at opfylde den overordnede målsætning – for eksempel inden for sikkerhed, emissioner, energiforbrug og kundetilfredshed. De politikker, der påvirker bæredygtighedsarbejdet, indeholder ofte mål, der vurderes årligt og fremlægges i bæredygtighedsrapporten.

I efteråret 2018 besluttede vi at koble vores bæredygtighedsarbejde sammen med FN's globale mål for bæredygtig udvikling. Blandt de 17 mål har vi udvalgt syv, der definerer ForSea som virksomhed og indfanger de områder, hvor vi kan yde det største bidrag. De globale mål skal være en del af den strategiske dagsorden og på sigt integreres fuldt ud i bæredygtighedsarbejdet. Følgende mål er udvalgt: 3: Sundhed og velvære, 9: Bæredygtig industri, innovation og infrastruktur, 10: Reduktion af ulighed, 11: Bæredygtige byer og samfund, 12: Bæredygtigt forbrug og produktion, 13: Bekæmpelse af klimaforandringerne samt 14: Hav og marine ressourcer.

Disse mål vil blive fulgt op fra og med 2019.

Understøttende standarder

ForSea har været miljøcertificeret efter ISO 14001:2015 siden 2016. Ledelsessystemet er et af de vigtigste værktøjer, der blandt andet giver systematik i arbejdet med fortsatte forbedringer. Som led i arbejdet med energieffektiviseringer besluttede man i 2018 at certificere virksomheden i henhold til energiledelsessystemet ISO 50001:2011. Energiledelsessystemet gør arbejdet med opfølgning og forbedringer lettere, hvilket bidrager til at styrke den energimæssige ydeevne yderligere. Siden 2018 har alle færger været verificeret i henhold til Clean Shipping Index (CSI) – et internationalt indeks , hvor skibe og rederier indplaceres i henhold til deres miljøpåvirkning. Vore batteridrevne færger Aurora og Tycho Brahe har den højeste rangering, som er CSI 5.

Sikkerhedsarbejdet tager udgangspunkt i den SMS-manual, der foreskrives i den internationale lovgivning (ISM-koden). ISM-koden betragtes som skibsfartens svar på kvalitetsstandarden ISO 9001 og betyder, at vi skal kortlægge, dokumentere og systematisere alle rutiner inden for sikkerhedsarbejdet. I henhold til ISM-koden har ForSea en såkaldt Designated Person (DP) som – uafhængigt af ledelse og bestyrelse – har ansvaret for, at vi overholder regler og bestemmelser på sikkerhedsområdet.

Tilpasning – nye regler og lovkrav

I årets løb har vi fokuseret meget på at opfylde kravene i de nye love og bestemmelser, der skal begrænse skibsfartens miljøpåvirkning, for eksempel IMO DCS henholdsvis Monitor, Report and Verify (brændstofforbrug/kuldioxidemissioner),  Ballastvandkonventionen (regler for håndtering af ballastvand), IHM (regelværk om registrering af farlige materialer/genanvendelse af skibe) samt Clean Shipping Index.

Whistleblowerkanal

Gennem whistleblowertjenesten kan medarbejdere i fuld fortrolighed gøre opmærksom på mistanke om uregelmæssigheder, enten over for en chef eller over for den ansvarlige for whistleblowertjenesten. Whistleblowermeddelelsen kan afleveres åbent eller anonymt. Tjenesten bidrager til at mindske risici – og til at bevare tilliden til ForSea – idet vi på et tidligt tidspunkt kan opdage og afhjælpe mistanker om uregelmæssigheder.

Det praktiske arbejde

Bæredygtigheds- og sikkerhedsarbejdet er tæt integreret. Det koordineres gennem afdelingen for Sundhed, Miljø og Sikkerhed, hvor afdelingschefen sidder i virksomhedens ledelse. Hos ForSea har vi syv miljøkoordinatorer med ansvar for hver sin afdeling. De gennemfører de besluttede foranstaltninger og har ansvaret for opfølgning og udvikling af bæredygtighedsindsatsen i deres afdelinger.

Visse bæredygtighedsspørgsmål håndteres i grupper, der arbejder på tværs af afdelingsgrænserne, for eksempel ECO-driving-gruppen, Energisparegruppen og Kemikalierådet. ForSea har ni interne revisorer, som to gange årligt udarbejder henholdsvis miljørevisioner i henhold til ISO-standarden og sikkerhedsrevisioner i henhold til SMS-manualen. Derudover foretages der hvert år en ekstern miljørevision inden for rammerne af ISO 14001:2015 og en række eksterne sikkerhedsrevisioner i henhold til kravene i ISM-koden. Resultaterne af samtlige revisioner indberettes til henholdsvis den bæredygtigheds- og den sikkerhedsansvarlige og bruges i vores forbedringsarbejde. I slutningen af 2018 begyndte ForSea at bruge Position Green i bæredygtighedsarbejdet – et digitalt værktøj, som effektiviserer indsamling, analyse, visualisering og præsentation af vores bæredygtighedsdata.

Sådan kommunikerer vi

Bæredygtighedsarbejdet præsenteres i det kombinerede årsregnskab/bæredygtighedsrapporten. Dokumentet ligger på ForSeas websted, men findes også som tryksag og er her mindre omfattende. Bæredygtighedsarbejdet præsenteres desuden løbende i forbindelse med møder, samarbejdsprojekter, arrangementer og andre typer af kontakter med interessenterne.