TrA.Subject

TrA.Announcement

Erklæring fra bestyrelsen om den lovbestemte bæredygtighedsrapport

ForSea AB

Til Johan Malmqvist, 2019-04-25

Denne erklæring afgives til Deres gennemgang i henhold til RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten af ForSea AB's bæredygtighedsrapport, som er udarbejdet i forbindelse med udarbejdelsen af årsregnskabet for ForSea AB for det regnskabsår, der blev afsluttet den 31. december 2018, og har til formål at fremføre vores opfattelse af, hvorvidt bæredygtighedsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Bæredygtighedsrapporten indeholder virksomhedens [og koncernens] oplysninger om de vigtigste elementer for forståelsen af virksomhedens udvikling, status og resultat og konsekvenserne af aktiviteterne, herunder oplysninger om spørgsmål vedrørende miljø, sociale forhold, personale, respekt for menneskerettigheder og bekæmpelse af korruption. Bestyrelsen i sin helhed bekræfter ud fra sin bedste viden og overbevisning følgende:

  • Bæredygtighedsrapporten er udarbejdet i henhold til årsregnskabsloven.
  • Bæredygtighedsrapporten indeholder ingen væsentlige fejlagtige oplysninger, ingen væsentlige oplysninger er udeladt, og alle oplysninger er i overensstemmelse med indholdet af årsregnskabet og det konsoliderede regnskab.

For ForSea ABs bestyrelse

Rasmus Christiansen
Bestyrelsesformand

Revisorens erklæring vedrørende den lovbestemte bæredygtighedsrapport

Til generalforsamlingen i ForSea AB, org.nr 556990-7198

Opgave og ansvarsfordeling

Det er bestyrelsen, der har ansvaret for bæredygtighedsrapporten for 2018, og for at den er udarbejdet i henhold til årsregnskabsloven.

Revisionens rækkevidde og omfang

Vores revision er udført i henhold til FAR's anbefaling RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten. Dette betyder, at min (vores) revision af bæredygtighedsrapporten har en anden rækkevidde og et væsentlig mindre omfang sammenlignet med rækkevidden og omfanget, som en revision i henhold til International Standards on Auditing og god revisionspraksis i Sverige har. Vi mener, at denne revision giver os et tilstrækkeligt grundlag for vores erklæring.

Erklæring

Der er udarbejdet en bæredygtighedsrapport.

Göteborg, den 25. april 2019
PricewaterhouseCoopers AB

Johan Malmqvist
Autoriseret revisor