TrA.Subject

TrA.Announcement

Her kan du læse ForSeas transportvilkår, generelle betingelser og rejsevilkår.

transportvilkar

Transportvilkår

1. Generelt

1.1 Disse vilkår gælder for alle passagerer (nedenfor benævnt "Passagerer") ved rejse med ForSea (nedenfor benævnt "Rederiet") mellem Helsingborg og Helsingør.

1.2 For Passagerer, som har anskaffet sig eller booket billetter via forsea.se, gælder også ForSea generelle købsbetingelser, som er tilgængelige på samme hjemmeside.
For Passagerer, som har anskaffet sig en billet, som gælder dels for befordring mellem Helsingborg og Helsingør, dels for anden befordring, gælder denne aftale kun for befordring mellem Helsingborg og Helsingør, for anden befordring gælder de vilkår, som tilbydes af udføreren af sådan befordring.
For Passagerer, som har anskaffet sig eller booket en billet via Rederiet, som kun gælder anden befordring end befordring mellem Helsingborg og Helsingør, gælder disse vilkår ikke.

1.3 Disse vilkår anses for accepterede, og aftale anses for indgået, med den virkning, at der opstår en forpligtelse for både Passagerer samt Rederiet til at opfylde sine forpligtelser i henhold til disse vilkår, på følgende tidspunkter i følgende situationer:

(i) For det tilfælde, at forudbestilling gennemføres af Passageren – når Rederiet giver en bekræftelse af bookingen;

(ii) For det tilfælde, at forudbestilling ikke sker – når Passageren betaler for rejsen;

(iii) For det tilfælde, at rejsen er vederlagsfri, eller at betaling skal ske under eller efter rejsens begyndelse – når Passageren stiger ombord på fartøjet eller andet transportmiddel, som Rederiet tilbyder.

2. Definitioner

Med "Bagage" menes enhver genstand, herunder køretøjer, som transporteres af Rederiet for Passagerens regning, og som ikke befordres i henhold til certeparti, konnossement eller andet dokument, som først og fremmest sigter til befordring af gods. Levende dyr og Fragtgods (se punkt 3.7) anses heller ikke for Bagage.
Med "Håndbagage" sigtes til Bagage, som Passageren tager med sig eller har i sin kahyt eller på anden måde har i sin besiddelse eller under rådighed under transporten, herunder Bagage i eller fastspændt på Passagerens køretøj.

3. Forud for rejsen

3.1 Bagage og kommercielt gods

3.1.1 Hver Passager har ret til at medbringe Håndbagage op til en maksimal sammenlagt vægt på 50 kg. Gods, som skal videresælges som vareprøve, eller gods, som skal anvendes i fødevarevirksomhed, betragtes ikke som Bagage, og skal derfor registreres som Fragtgods (se punkt 3.7) inden afgang.

3.1.2 Passageren er selv ansvarlig for at oplyse Rederiet om Bagage, hvis vægt overstiger den højest tilladte vægt i henhold til punkt 3.1.1, samt registrere Fragtgods.

3.2 Farligt gods

3.2.1 Bagage, som kan medføre fare eller væsentlig ulempe for fartøj eller liv samt andet gods (inkl. men ikke begrænset til benzin uden for køretøjets tank samt ammunition), må ikke medbringes ombord som Bagage eller Håndbagage uden Rederiets accept. Sådan Bagage skal anmeldes til Rederiet senest 24 timer inden afrejse, hvorefter Rederiet oplyser Passageren om eller hvordan den farlige Bagage må transporteres. Krav, artikler og mængder, der må medbringes, er listet her.

3.2.2 Hvis uanmeldt farligt gods konstateres, har Rederiet ret til at sejle i land, fjerne eller destruere det farlige gods, uden at der opstår erstatningspligt for Rederiet.

3.2.3 Passageren er ansvarlig og erstatningsansvarlig over for Rederiet for direkte og indirekte skade, som påføres Rederiet eller fartøjet af farlig gods, som Passageren ikke har anmeldt til Rederiet i henhold til punkt 3.2.1. ovenfor.

3.3 Pas og legitimation
Rederiet opfordrer alle Passagerer til at medbringe gyldigt pas eller legitimation til rejsen samt forbeholder sig retten til at nægte Passagerer uden pas eller gyldig legitimation at stige ombord. Børn under 15 år behøver ikke at vise pas eller legitimation, når rejsen sker sammen med en værge, og såfremt denne har medbragt gyldigt pas eller legitimation.

3.4 Billet, pladsreservation og fartøj

3.4.1 Billet skal fremvises ved check-in i forbindelse med ombordstigning. For at sikre en garanteret plads for køretøjer og Passagerer ved visse specifikke afgange skal bestilling ske på forhånd.

3.4.2 Rederiet har ret til at udføre transporten med sædvanligt linjefartøj eller andet passende fartøj.

3.5 Særligt vedrørende Passagerer som er bevægelseshæmmede
Rederiet bestræber sig på at muliggøre transport for alle Passagerer. Passagerer, som er bevægelseshæmmede, og som på grund af dette kræver særlig assistance inden, under eller efter rejsen, skal give meddelelse herom til Rederiet i forbindelse med reservation af rejsen og skal bestille en sådan rejse senest 48 timer inden afrejsetidspunktet. Hvis ikke dette sker, kan Rederiet ikke garantere Passageren mulighed for at stige ombord, men kan i visse tilfælde være tvunget til at nægte Passageren at stige ombord i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) nr. 1177/2010. Passagerer, som er bevægelseshæmmede, og som ønsker særlig assistance, skal også, når dette angives af Rederiet, ankomme til den af Rederiet angivne plads på det tidspunkt, som Rederiet skriftligt har anført, hvilket er højst 60 minutter inden det annoncerede ombordstigningstidspunkt, eller, hvis et ombordstigningstidspunkt ikke er angivet, senest 60 minutter før afgangstidspunktet, i henhold til tidsplanen.

3.6 Rejsende børn

3.6.1 Børn under 15 år skal rejse sammen med en voksen, hvis ikke anden aftale er truffet med Rederiet.

3.7 Fragtgods
Med Fragtgods menes:

(i) gods, som Passageren ikke kan bringe med sig under transporten som Håndbagage, samt Bagage, som Passageren ikke kan opbevare i sit køretøj (se punkt 3.1);

(ii) gods som optager plads i fartøjets lastrum;

(iii) gods, der er lastet i køretøj, og som har en vægt, der overstiger 150 kg, som fragtes som led i kommerciel virksomhed; og

(iv) busser og lignende køretøjer i erhvervsmæssig linje eller bestillingstrafik til kollektiv transport af Passagerer.
Fragtgods transporteres i henhold til bestemmelserne i kapitel 13 i den svenske sølov (1994:1009). For Fragtgods betales fragtafgift i henhold til tarif. Med hensyn til Fragtgods henvises endvidere til vilkår og information på Rederiets hjemmeside.

4. Under rejsen

4.1 Rederiet har ret til ved behov at placere Passagerernes Bagage på dækket.

4.2 Levende dyr må kun medtages efter særlig aftale med Rederiet, og Rederiet forbeholder sig retten til at nægte at medbringe levende dyr ved befordring, hvis en sådan aftale ikke er indgået. Passageren er ansvarlig for at medbragte dyr ikke færdes i områder på fartøjet, i hvilke dyr ifølge skiltning ikke må færdes. Passageren er desuden ansvarlig for, at medbragte dyr ikke forårsager skade på andre Passagerer eller Rederiet.

4.3 Rygning må kun ske på åbent dæk eller i særligt markerede rygeområder.

4.4 Ombord- og frabordekørsel af køretøjer sker gennem samarbejde mellem føreren og Rederiets personale og skal gennemføres med særlig forsigtighed fra førerens side. Rederiet er ikke ansvarlig for skade eller tab, som opstår som følge af, at føreren ikke følger skilte og instruktioner fra personalet eller lignende.

4.5 Ved parkering af køretøjer på bildækket skal håndbremsen anvendes, og bilen sættes i 1. gear. 

4.6 Salgsområderne på fartøjet er kameraovervågede. Alle former for tyveri og butikstyveri anmeldes til politiet.

4.7 Rederiet kan anvende et andet skib end det, som har været annonceret.

5. Generelt

5.1.1 Rederiet er, med de begrænsninger som følger af det i dette afsnit 5 anførte, ansvarligt for personskade, som påføres Passageren, og for Bagage eller Håndbagage, som går tabt eller skades på grund af en begivenhed under rejsen, hvis skaden er forvoldt gennem fejl eller forsømmelser af Rederiet eller nogen, som Rederiet er ansvarligt for, med undtagelse af det som følger af punkt 5.2 samt 5.3. Det samme gælder skade på grund af, at Passageren, Håndbagage eller Bagagen forsinkes.

5.1.2 Rederiets ansvar for personskade og skade eller tab af Bagage eller Håndbagage i henhold til denne aftale vedrører kun skade, som stammer fra begivenheder, som er indtruffet under rejsen. Rederiet er ikke ansvarligt for skade, som er opstået inden ombordkørsel eller ombordstigning eller efter frabordekørsel eller frabordestigning. Rederiet er således ikke ansvarlig for skader, som opstår hvor Passageren befinder sig i en havneterminal eller stationsfaciliteter, ved kajen eller i en anden havnefacilitet.

5.1.3 I henhold til gældende national og EU-ret anføres ansvarsbeløbet i henhold til den Internationale Valutafonds definerede særlige trækningsrettigheder (nedenfor benævnt SDR). Den 1. juli 2017 modsvarede 1 SDR ca. 11,8 SEK. For den aktuelle kurs i forhold til SEK henvises til Rigsbankens hjemmeside (www.riksbank.se).

5.2 Ansvarsbegrænsning ved skade på eller tab af Håndbagage, Bagage, køretøj samt værdigenstande.

5.2.1 Rederiet er ansvarligt for skade på eller skade, som er opstået som følge af tab af Håndbagage, hvis den hændelse, som forårsagede skaden, beror på fejl eller forsømmelser hos Rederiet. Ved søfartsulykke antages fejl eller forsømmelse at foreligge hos Rederiet. Rederiets ansvar i disse tilfælde kan ikke overstige:

a) 2.250 SDR ved tab af eller skade på Håndbagage (som ikke er opbevaret i eller på et køretøj) pr. Passager og transport;

b) 12.700 SDR ved tab eller skade på køretøj, herunder Bagage i eller på køretøjet, pr. køretøj og transport; og

c) 3.375 SDR ved tab eller skade på anden Bagage end den, som er nævnt i punkt (a) eller (b), pr. Passager.

Ved søfartsulykke forstås forlis, kæntring, kollision, stranding, eksplosion samt brand eller fejl på fartøjet.

5.2.2 Ved erstatningsbetaling ved skade på køretøj sker et fradrag i det beløb, der udbetales, med 330 SDR, pr. køretøj, og ved tab af eller skade på anden Bagage sker et fradrag i det beløb, der udbetales, med 149 SDR, pr. Passager.

5.2.3 Transportøren er ikke forpligtet til at erstatte penge, værdipapirer, kunstgenstande eller andre værdigenstande, medmindre transportøren har taget imod værdigenstanden til sikker opbevaring. I det tilfælde, at Rederiet er ansvarligt for Passagerens værdigenstande, erstattes beløbet med den grænse, der er angivet i punkt. 5.2.1 c).

5.2.4 Rederiet er ikke ansvarligt for levende dyr, som tages med på rejsen.

5.3 Ansvarsbegrænsning ved Passagerers død eller personskade

5.3.1 Rederiet er ansvarligt for skade som følge af Passagerers død eller personskade, som er påført en Passager som følge af en søfartsulykke, hvis ikke Rederiet kan bevise, at ulykken:

- Vor forårsaget af en krigshandling, fjendtligheder, borgerkrig, oprør eller af en naturbegivenhed af usædvanlig karakter, som ikke kunne undgås, og hvis konsekvenser ikke kunne være blevet forhindret; eller

- i sin helhed er blevet forvoldt af tredjemand ved handling eller undladelse med hensigt til at forvolde skade.

5.3.2 Rederiets ansvar ved søfartsulykker kan ikke overstige 250.000 SDR pr. Passager og hændelse. For det tilfælde, at Rederiet ikke kan bevise, at hændelsen, som forårsagede skaden, ikke opstod som følge af fejl hos eller forsømmelser af Rederiet, er Rederiet også ansvarligt for skader, som overstiger 250.000 SDR.

5.3.3 Rederiet er ansvarligt for skader, som er opstået som følge af dødsfald eller personskade, som er blevet påført en Passager på grund af en anden hændelse end søfartsulykke, hvis hændelsen blev forårsaget som følge af fejl hos eller forsømmelser i Rederiet.

5.3.4 Rederiets ansvar for Passagerers personskade eller død i henhold til punkt 5.3.1 til 5.3.3 ovenfor kan ikke i noget tilfælde overstige 400.000 SDR pr. Passager og hændelse.

5.3.5 Hvis personskade eller død samt tab af eller skade på dennes Bagage er forårsaget af Passageren selv, eller hvis Passageren har medvirket til hændelsen, er Rederiet ikke ansvarligt for skaden i den udstrækning, den blev forårsaget af Passageren.

5.4 Øvrige vilkår
Rederiet henviser endvidere til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 392/2009 af den 23. april 2009 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1177/2010 af den 24. november 2010 samt information på skibene, i terminalerne og på vores hjemmeside.

6. Ansvar for skade som følge af forsinkelse

6.1 Rederiet er ansvarligt for skader som følge af Passagerens forsinkelse, såfremt skaden er forårsaget af fejl eller forsømmelse fra transportøren eller fra nogen for hvilken transportøren er ansvarlig, uanset om forsinkelsen ikke skyldes en begivenhed under rejsen.

6.2 I tilfælde af forsinkelse af Passagerer er Rederiets ansvar for skade som følge af forsinkelsen begrænset til et beløb på højst 4.150 SDR per Passager.

6.3 I tilfælde af forsinkelse af Bagage kan Rederiets ansvar som følge af forsinkelsen ikke overstige:

a) 1.800 SDR pr. Passager for Håndbagage

b) 10.000 SDR pr. køretøj; og

c) 2.700 SDR pr. Passager for øvrig Bagage.

6.4 Ved erstatningsbetaling ved skade som følge af forsinkelse af Passagerer eller Bagage, inklusive køretøjer, sker et fradrag i det beløb, der udbetales, med et beløb på 20 SDR, pr. Passager.

6.5 I tilfælde af at Passagerer ved et uheld har medvirket til skade som følge af forsinkelse, anvendes kapitel 6, § 1 i den svenske skadeståndslagen (1972:207).

6.6 Rederiet henviser endvidere til den svenske Sjölag (1994:1009) vedrørende Rederiets ansvar for skader som følge af forsinkelser.

7. Reklamation

Passagerer, som får deres Bagage beskadiget under rejsen, skal skriftligt underrette Rederiet om en sådan skade:

- hvis den beskadigede Bagage er Håndbagage, og skaden er åbenbar, skal Rederiet underrettes før eller i forbindelse med, at Passageren går i land;

- hvis den beskadigede Bagage ikke er Håndbagage, og skaden er åbenbar, skal Rederiet underrettes i forbindelse med udleveringen af Bagagen; eller

- hvis skaden på Bagagen ikke er åbenbar, skal reklamation ske inden 15 dage fra den dag, hvor Passageren gik i land.

8. Forældelse

Skadekrav som følge af Passageres død eller personskade samt tab eller skade på Bagage forældes efter to år. Forældelsesfristen begynder at løbe som følger.

- Ved personskade: Dagen hvor Passageren gik fra borde.

- Ved Passagerens død under transport: Dagen da Passageren skulle være gået fra borde.

- Ved Passagerens død efter transport: Dødstidspunktet, forudsat at der ikke er gået længere tid end 3 år fra det tidspunkt, hvor Passageren gik fra borde.

- Tab af eller skade på Bagage: Dagen hvor Passageren gik fra borde.

9. Øvrige vilkår

9.1 Svensk lov skal anvendes på transport, som udføres af Rederiet.

9.2 Sag vedrørende ansvar for Rederiet i henhold til disse vilkår kan i henhold til den svenske sølov anlægges ved:

(i) en søretsdomstol ved det sted, hvor sagsøgte er permanent bosat eller har sin primære virksomhed,

(ii) en søretsdomstol ved den afgangs- eller bestemmelsesdestination, som fremgår af aftalen,

(iii) domstolen i den stat, hvor sagsøgeren har sit hjemsted eller i øvrigt er permanent bosat, forudsat at sagsøgte har driftssted for sin virksomhed i den stat og er underkastet dens domsmyndighed, eller

(iv) domstolen i den stat, hvor transportaftalen blev indgået, forudsat at sagsøgte har driftssted for sin virksomhed i den stat og er underkastet dens domsmyndighed.

9.3 Passagerer anbefales at tegne egen forsikring for sørejsen og udlandsopholdet.

10. Kontakt

Meddelelser til Rederiet i anledning af disse vilkår, fx vedrørende reklamation eller erstatningskrav, skal sendes til:

Med e-post: info@forseaferries.com  

Med post: ForSea AB, Bredgatan 5, 252 25 Helsingborg, Sverige.

generellebetingelser

Generelle betingelser

Klik her for at vende tilbage til transportvilkår eller videre til rejsevilkår.

Køb og levering af færgebilletter

Priser
Vores priser er altid angivet i danske kroner (DKK).

Købes billetten i Sverige vil det være den svenske prisliste og valuta, der er gældende.

Billetten er kun gyldig i forhold til den færgelinje, billettype samt køretøjstype, som er angivet ved købet.

Rabatkode
Eventuelle rabatkoder skal angives inden bookingen gennemføres, så den korrekte pris i henhold til aftalen opnås.

Bookingbekræftelse
Når bookingen og betalingen er gennemført, vil der blive sendt en bookingbekræftelse via e-mail. Bookingbekræftelsen indeholder oplysninger om de valgte færgeruter, afgangstider, køretøjstype, antal personer og reservationsnummer. Bookingnummeret skal oplyses ved ankomst til afgangshavnen.

Bookingnummer
Bookingnummeret kan kun bruges til den reserverede rejse og er herefter ugyldigt. Derfor anbefaler vi, at dette nummer behandles med omhu. Bemærk venligst at hvis bookingbekræftelsen udskrives, så skal stregkoden være tydeligt, da denne skal scannes, i tilfælde af du kører via en bane med automat. Det er også muligt at angive bookingnummeret, der er tilsendt via mail. Køretøjer der er længere end 6 meter henvises til manuel indtjekning.

Indtjekning
Du kan nemt og enkelt selv tjekke ind ved hjælp af din internetbillet i vores havne.

Det gør du på følgende måde:

 1. Scan stregkoden der er på bookingbekræftelsen i automaten
 2. Angiv på skærmen hvor mange personer der er i bilen
 3. Tag kuponen der printes
 4. Kør til den bane der angives på både skærmen og kuponen

Betaling med AutoBizz

Hvis du har en AutoBizz, skal du køre via vores baner med automat. Billetprisen trækkes automatisk fra det kreditkort, der er knyttet til AutoBizz-aftalen.

rejsevilkar

Rejsevilkår

Klik her for at vende tilbage til transportvilkår og generelle betingelser.

Helsingør-Helsingborg, billetter

Billetter

Lavpris-billetter er kun gyldig for den anførte rejse på billetten. Lavpris-billetten kan ændres op til 1 måned fra den oprindelige rejsedato mod gebyr, DKK70 for køretøjer og DKK30 for gående, samt betaling af en eventuel prisforskel helt frem til det bestilte afgangstidspunkt. Lavpris billet kan ikke refunderes. Der er et varierende antal Lavpris billetter til rådighed på de forskellige afgange, og Lavpris billetterne sælges efter først til mølle-princippet.

Standard-billetter er kun gyldig for den anførte rejse på billetten. Standard-billetten kan ændres op til 3 måneder fra den oprindelige rejsedato og kan ændres og/eller refunderes frem til det bestilte afgangstidspunkt. Standard-billet kan ændres og refunderes online uden gebyr. 

Mistet eller fejlkøbt billet erstattes/refunderes ikke og det er den rejsendes ansvar at kunne fremvise en gyldig billet under hele rejsen.

Helsingør-Helsingborg, ændring af billetter

Såfremt billettypen tillader ændringer, kan en billet ændres til en anden afgang med ForSea indenfor gyldighedsperioden. Bemærk: Ændrer man sin billet til en anden billettype, eksempelvis fra Lavpris-billet til Standard-billet, er det fortsat billetbetingelserne fra den oprindelige billet, der gælder for den ændrede billet.

Såfremt billettypen tillader ændringer, er det muligt at ændre sin billet fra én transportform til en anden ved at henvende sig til ForSea på tlf. +45 88 71 19 00 eller ved personligt fremmøde. Eksempelvis kan en billet til en ”Bil u. 6 meter” ændres til en billet til ”Bil over 6 meter”, en ”Gående” billet kan ændres til en ”Bil u. 6 meter” billet, og så fremdeles. Såfremt den nye billet koster mere end den oprindelige, betales differencen. Det er ikke muligt at få udbetalt en negativ difference.

ForSea forbeholder sig ret til at opkræve ekspeditionstillæg på DKK70 ved køb af billet og ændring af billet for køretøjer via telefon eller ved manuel ekspedition i havnene og DKK30 for køb af billet og ændring af billet for gående via telefon eller manuel ekspedition.

Rabatkort og pendlerkort

Gyldighed 
Gyldighedsperioden for rabatkort og pendlerkort starter ved første anvendelse. De skal tages i brug inden for en måned efter køb.

Tilbagebetaling 
Mistede rabatkort erstattes ikke. Ubrugte rabatkort refunderes senest 1 måned efter købsdatoen. Delvist ubrugte rabatkort refunderes ikke.

Køretøjer over 6 meter 
I forhold til fysiske rabatkort (10- og 20-turs kort), er det muligt at anvende to klip til en overfart, hvis køretøjet er over 6 meter. Ved brug af digitale rejsekort og fysiske pendlerkort, skal du betale et tillæg for trailer eller køretøjer over 6 meter.

Pendlerkort med mindst 46 rejser 

 • Kortet er personligt, og kan ikke overføres eller videresælges til andre. Du skal kunne fremvise legitimation ved forespørgsel.
 • Låner du dit pendlerkort til andre, vil du blive suspenderet, og dit kort vil blive inddraget uden refundering.
 • Det er ikke tilladt at flere biler eller personer ved samme lejlighed/på samme tidspunkt rejser på samme pendlerkort.
 • Pendlerkortet giver fortrinsret med garanteret plads ombord, hvis du tjekker ind senest fem minutter før afgang.
 • Indehavere af pendlerkortet har mulighed for at blive medlem af Pendlerklubben og få gode tilbud ombord.

Rejsekort Exclusive 

 • Fortrinsret når du kører ombord og kører af færgen. 

Pendlerklubben

Har du et rejsekort med 50 rejser til bil/motorcykel eller 46 rejser til gående passagerer, kan du blive medlem af Pendlerklubben. Medlemskabet giver dig gode tilbud ombord.

For at blive medlem af Pendlerklubben skal du udfylde en ansøgning og aflevere den i billetsalget, samtidig med at du fremviser dit gyldige rejsekort. Så får du medlemskab af pendlerklubben.

Pendlerklubbens tilbud ombord

 • FoodXpress 
  10% rabat på ordinære priser (gælder ikke alkohol, tobak og aviser/magasiner). Kaffe til 15 kr. Besøg vores café
 • Ristretto  
  10% rabat på ordinære priser (gælder ikke alkohol, tobak og aviser/magasiner). Besøg vores Ristretto
 • Waves bar på Aurora 
  20% rabat i baren på ordinære priser (gælder ikke tobak), kl. 16-18. Se barens åbningstider. 
 • Tycho Brahe bar på Tycho Brahe 
  20% rabat i baren på ordinære priser (gælder ikke tobak), kl. 16-18. Se barens åbningstider. 
 • Shoppen 
  20% rabat på alt slik (gælder på ordinære priser). Se vores sortiment