TrA.Subject

TrA.Announcement

Mange produkter, som bruges i virksomheden, påvirker miljøet i hele deres livscyklus. Derfor fokuserer ForSea på bæredygtigt forbrug. Med dette menes, at der tages hensyn til produkternes miljøpåvirkning ved indkøb, anvendelse, genvinding af materialer og affaldshåndtering.

Indkøb og investeringer

Alle leverandører indplaceres ud fra, hvordan de arbejder med bæredygtighedsspørgsmål. Ved indkøb tages der hensyn til både produkternes miljøresultater og leverandørernes arbejde for at udvikle det mest bæredygtige alternativ. Indkøb på mere end 50.000 SEK skal godkendes af ForSeas bæredygtighedschef, som foretager en analyse ud fra et livscyklusperspektiv.

Bæredygtige i alle led

I slutningen af 2018 gennemførte man en workshop med en ekstern konsulent. Formålet var at opnå bedre forståelse af indvirkningen på miljøet som følge af aktiviteterne i butikker, restauranter og caféer. På grundlag af resultatet af gennemgangen har man fokuseret bæredygtighedsarbejdet på fem områder – madspild, certificeret mad, klimapåvirkning i forbindelse med mad, bæredygtige fisk samt emballage/engangsmaterialer.

Klimapåvirkning

Målinger af emissioner i forbindelse med mad/fødevarer giver et billede af restaurantaktiviteternes kuldioxidaftryk. Man foretog en første måling i 2018 for dels at opnå en bedre forståelse af, hvilken klimapåvirkning maden har, og dels at vise, hvad der kan gøres for at reducere denne påvirkning. Resultatet bliver en hjælp i planlægningen og kan for eksempel gøre det muligt at øge andelen af råvarer, der produceres i nærheden, og vegetarretter.

Madspild

Bedre planlægning i alle led skal reducere madspildet, fra udformningen af menuer til indkøb, tilberedning og servering. Man har ligeledes foretaget en ny vurdering af mulighederne for at omdanne mad og andet bioaffald til biogas. I december indledte man en test om bord på Aurora med at sortere denne type affald fra.

Emballage/engangsmaterialer

Andelen af engangsprodukter skal reduceres og erstattes af bioplast og andre materialer, som er mindre miljøbelastende. Besætninger og andre medarbejdere stoppede med at bruge sådanne produkter i 2018.

Bæredygtige fisk

Indkøb af fisk og skaldyr skal i højere grad ske i henhold til miljømærkningsordningerne MSC og ASC. Fisk, som står på den røde liste i WWF's fiskeguide, skal heller ikke serveres i restauranterne.

Certificeret mad

Målet er at øge andelen af certificerede og miljømærkede produkter. Muligheden for at certificere ForSeas restauranter i henhold til MSC og KRAV undersøges.

Færre og mindre miljøbelastende kemikalier

Et mål for 2018 var at foretage en grundig gennemgang af de kemiske produkter, der findes i virksomheden. Arbejdet fortsætter for at minimere antallet af kemiske produkter, overgå til mindre farlige produkter og forbyde en række produkter. På sigt skal alle rengøringsprodukter være miljømærkede med Svanen, Bra miljøval eller en anden tilsvarende mærkning. Arbejdet koordineres gennem ForSeas kemikalieråd, som i 2018 udarbejdede en ny kemikaliepolitik og nye indkøbsrutiner samt afholdt et kemikaliekursus for at øge bevidstheden i organisationen. Der afholdes flere kurser i løbet af 2019.

Affald

ForSea har et omfattende system til affaldshåndtering. Affaldet sorteres i 23 typer, og det er et vigtigt mål at øge sorteringsgraden. I 2018 øgede man sorteringen i terminalerne og på kontorerne. Farligt affald håndteres i separate systemer og bortskaffes af certificerede leverandører.

Udviklingen 2018

Affaldsmængderne udgjorde 649 ton. Heraf blev godt 51 procent kildesorteret. Det svarer til 176,5 ton i reducerede kuldioxidemissioner. For 2019 er målet at øge andelen af kildesorteret affald til 54 procent.

Antallet af produkter i kemikaliehåndtering faldt med godt 30 procent og består dermed af godt 230 produkter. Målet er at mindske antallet af miljøfarlige produkter og allergifremkaldende produkter med yderligere 5 procent. Det samlede antal kemiske produkter skal inden udgangen af 2020 være reduceret med 5 procent.