TrA.Subject

TrA.Announcement

De vigtigste interessenter er ejere, kunder, medarbejdere, leverandører, myndigheder og lokalsamfundene på begge sider af Øresund. Kontakterne med disse interessenter varetages på forskellig måde – gennem udviklingssamtaler med medarbejdere, regelmæssige kontakter med kunder, samarbejdet med leverandører og gennem en løbende dialog med ForSeas ejere.

Ejere

Krav og forventninger til…
… en moderne og kommercielt succesrig virksomhed.
… et kontinuerligt, effektivt og fremtidsorienteret sikkerheds- og bæredygtighedsarbejde.
… certificerede ledelsessystemer.

Vi opfylder kravene ved…

 • at følge udviklingen på bæredygtighedsområdet, holde os ajour om tendenser i omverdenen, nye krav, regelændringer osv.
 • at bæredygtigheds- og sikkerhedsarbejdet er en del af ForSeas vision og forretningsmodel.
 • at det daglige arbejde inden for bæredygtighed og sikkerhed er tæt integreret.
 • indsatser, som er forankrede i organisationen, via lokale miljøkoordinatorer og arbejdsgrupper.
 • tilbagevendende interne og eksterne revisioner, hvis resultater bruges i forbedringsarbejdet.
 • tilpasning til syv af FN's globale mål for bæredygtig udvikling.
 • at fortælle om resultaterne af indsatserne på generalforsamlingen, i årsregnskabet/bæredygtighedsrapporten samt på møder og ved evalueringer.

 Kunder                             

Krav og forventninger til…
… at vi skal minimere vores miljøpåvirkning.
… at vi tilbyder tillidsvækkende rejser med høj sikkerhed over Øresund.
… at vi overholder regelkrav og opfylder specifik lovgivning inden for godstrafikken.
… certificerede ledelsessystemer.
… at vi tilbyder miljørigtige produkter.

Vi opfylder kravene ved…

 • kundefokus med et bredt udbud af oplevelser og service til alle typer af kunder.
 • høj turfrekvens og kapacitet samt et omfattende sikkerhedsarbejde, som sikrer kunderne trygge og tillidvækkende transporter.
 • løbende at arbejde på at minimere vores miljøpåvirkning, blandt andet ved at reducere emissioner og støj og gøre salget/forbruget på færgerne bæredygtigt på lang sigt – via mere effektive indkøb, reduceret madspild, færre engangsmaterialer og øget kildesortering.
 • regelmæssigt at måle kundeloyalitet og kundernes tilfredshed med ForSea.

Medarbejdere

Krav og forventninger til…
… trygge arbejdspladser med god trivsel.
… et arbejdsmiljø, der er sikkert og bæredygtigt på lang sigt
… støtte og opmuntring til den personlige udvikling.
… konkurrencemæssige lønvilkår og andre goder.
… ligebehandling og en høj etisk standard.

Vi opfylder kravene ved…

 • at gennemføre medarbejdersamtaler og medarbejderundersøgelser, hvor resultaterne kobles sammen med handlingsplaner og konkrete forbedringsindsatser.
 • at tilbyde uddannelse og kompetenceudvikling, blandt andet via ForSea Academy.
 • en virksomhedskultur, der skaber forudsætninger for samarbejde, trivsel og en god ledelse.
 • at skabe fysisk og socialt sunde arbejdspladser, hvor man forebygger risikoen for arbejdsskader og arbejdsrelaterede sygdomme.
 • at involvere medarbejderne i projekter og beslutningstagning samt at opmuntre til deres personlige udvikling.

Leverandører

Krav og forventninger til…
… at vi tager ansvar og gennemfører et visionært og konsekvent bæredygtighedsarbejde.
… tydeligt dokumenterer resultaterne af dette arbejde.
… at vi håndterer deres varemærke med respekt.

Vi opfylder kravene ved…

 • at informere leverandører og andre forretningspartnere om vores adfærdskodeks og om resultatet af vores bæredygtighedsarbejde.
 • at kontrollere leverandørernes eget bæredygtighedsarbejde, som skal følge de værdier og politikker, der gælder hos os.

 Myndigheder

Krav og forventninger til…
… at vore sikkerheds- og bæredygtighedsarbejde ligger på linje med den nationale og internationale lovgivning og de regelværk og konventioner, der udgør rammerne for vores virksomhed.

Vi opfylder kravene ved…

 • et sikkerhedsarbejde med udgangspunkt i den internationale ISM-kode, som betyder, at vi skal kortlægge, dokumentere og systematisere alle rutiner i sikkerhedsarbejdet.
 • vores whistleblowertjeneste, som medarbejderne kan bruge til at gøre opmærksom på mistanker om uregelmæssigheder i fuld fortrolighed.
 • regelmæssige  miljø- og sikkerhedsrevisioner, hvis resultater anvendes i forbedringsarbejdet.
 • at gennemføre lovkravsrevisioner i hele virksomheden.

Samfund

Krav og forventninger til…
… at vi engagerer os i de samfund, hvor vi findes, og støtter kultur og idræt og i øvrigt bidrager positivt til udviklingen af Øresundsregionen.
… minimerer vores miljøpåvirkning ved for eksempel at nedbringe emissionerne af kuldioxid, kvælstofoxider og støj fra færgerne.
… skaber arbejdspladser og bidrager til den økonomiske vækst i regionen.

Vi opfylder kravene ved…

 • indsatser for at forbedre havmiljøet i tilknytning til vores anlæg.
 • at vi deltager i arbejdsmarkedsdage, tilbyder praktikpladser og målrettede rekrutteringsindsatser for studerende på søfartsuddannelser i Danmark og Sverige.
 • at minimere vores miljøpåvirkning, blandt andet ved at reducere emissioner og støj og gøre salget/forbruget på færgerne bæredygtigt på lang sigt – via mere effektive indkøb, reduceret madspild, færre engangsmaterialer og øget kildesortering.
 • støtte til lokale idrætsklubber og samarbejde med velgørende organisationer.
 • tilpasse bæredygtighedsarbejdet til mål og planer i samfundet i almindelighed, for eksempel Agenda 2030.