TrA.Subject

TrA.Announcement

En af de vigtigste miljøindsatser, vi kan gøre, er at reducere emissionerne fra vores skibe. Derfor har vi i løbet af 2018 gennemført det hidtil største bæredygtighedsprojekt i vores historie – overgangen til batteridrift på to færger.

ForSea arbejder løbende på at reducere færgeforbindelsens miljøpåvirkning i Øresundsregionen. For eksempel var færgerne i 2007 de første i Sverige til at benytte katalysatorrensning på samtlige maskiner. Siden begyndelsen af 1990'erne har de også sejlet på et brændstof med et lavere svovlindhold, end der kræves i SECA-bestemmelserne fra 2015. I 2018 tog vi endnu et stort skridt i miljøarbejdet med indførelsen af batteridrift på færgerne Tycho Brahe og Aurora.

65 procent lavere emissioner

Overgangen til batteridrift reducerer emissionerne af kuldioxid kraftigt. Dette komplekse projekt varede fire år, og ingen andre miljøinvesteringer eller tekniske forbedringer havde givet tilsvarende emissionsreduktioner.

En fuldautomatisk, laserstyret robotarm kobles til færgerne, så de oplades, hver gang de er i havn. Det giver 5-9 minutters effektiv opladning til en overfart på 20 minutter. Batterierne oplades med grøn strøm fra vind, vand og sol. Derfor kommer der overhovedet ingen emissioner fra de to batterifærger. Det betyder, at de samlede kuldioxidemissioner på ruten ved fuld batteridrift mindskes med omkring 65 procent om året svarende til 23.000 ton kuldioxid pr. år. Med de batteridrevne færger mindskes også støj og vibrationer, hvilket er positivt for passagerer, omkringboende og livet i havet.

Batteridriften betyder også, at emissionerne af kvælstof- og svovloxider reduceres med omkring 65 procent. Disse emissioner ligger allerede forholdsvist lavt på grund af katalysatorrensningen og det svovlfattige brændstof, som man længe har brugt. ForSea har ingen emissioner til vand, eftersom alt grå- og sortvand bortskaffes ved terminalerne og renses, enten af en miljøgodkendt leverandør eller på det kommunale rensningsanlæg.

Sænke energiforbruget

Konverteringen til batteridrift giver ikke blot lavere emissioner, men reducerer også ForSeas energibehov. Det skyldes, at virkningsgraden for batterier er langt bedre end virkningsgraden for en dieselmotor. Ved fuld batteridrift ventes skibene at reducere deres energiforbrug med omkring 40 procent.

Målet er dog at nedbringe virksomhedens samlede energibehov yderligere, blandt andet gennem ECO-driving, som betyder, at vi benytter mere brændstofeffektive sejlstrategier. En særlig projektgruppe – hvori indgår en skibsfører fra hvert skib – har arbejdet med  ECO-driving siden 2016. ForSea har også sin egen skibssimulator, hvor strategier og praktiske øvelser med ECO-driving er i fokus.

I efteråret 2018 foretog man en test med brændstofmålesystemet Blue Flow på Aurora. Med systemet kan skibsførerne følge dieselforbruget i realtid og tilpasse sejlstrategierne. Blue Flow har vist sig at være et effektivt hjælpemiddel, som har bidraget til at mindske forbruget. I løbet af 2019 indføres værktøjet derfor på alle skibe.

Mere energieffektive aktiviteter

Også i bygninger og på de øvrige aktivitetsområder foretages der effektiviseringer, som reducerer energiforbruget. Energikortlægninger af hele virksomheden har bidraget til udformningen af godt 30 forbedringsforanstaltninger.

Foranstaltningerne koordineres af ForSeas Energisparegruppe og omfatter for eksempel ombygning og mere effektiv styring af varme- og ventilationssystemer samt pumper på skibe og i bygninger. På terminalerne overgår man gradvis til eldrift for biler, trucks og andre arbejdskøretøjer. Indførelsen af LED-belysning bidrager også til at lavere energiforbrug. I 2018 besluttede man at certificere ForSea i henhold til energiledelsessystemet ISO 50001:2011, som skal bidrage yderligere til at øge energieffektiviteten. Tidligere indførte man grøn strøm i dele af virksomheden. Fra 2019 bruges der grøn strøm overalt, hvilket ifølge beregningerne vil reducere kultioxidemissionerne med yderligere omkring 300 ton om året.

Udviklingen i 2018

Emissioner til luft

Kuldioxid

Ved fuld batteridrift på Aurora og Tycho Brahe er det målet at nedbringe kuldioxidemissionerne med 65 procent. Det svarer til en reduktion på 23.000 ton. For hele 2018 faldt emissionerne med omkring 10 procent eller 3660 ton, hvilket skyldes, at overgangen til batteridrift ikke blev gennemført fuldt ud før november.

Kvælstof- og svolvoxider

Ved fuld batteridrift falder emissionerne af svovloxider og kvælstofoxider også med omkring 65 procent. I 2018 faldt svovloxidemissionerne med 1 ton, svarende til 9 procent, og kvælstofoxidemissionerne med 3,5 ton, svarende til 12 procent.

Emissioner til vand

ForSea skal ikke have nogen emissioner til vand. Der forekom heller ikke sådanne emissioner i 2018.

Energiforbrug

Energiforbruget blev kortlagt i sin helhed i 2018. Formålet med dette var at opnå en bedre forståelse af, hvordan energiforbruget i virksomheden ser ud og ligeledes at afklare, hvor man bør sætte ind for at reducere forbruget. Kortlægningen resulterede i en handlingsplan med godt 30 indsatsområder, som ventes at nedbringe energiforbruget med yderligere 800.000 kWh. I 2019 skal totalforbruget reduceres med 39 procent, hvilket omfatter konvertering til batteridrift, virkningerne af ECO-driving og de øvrige energibesparelser.