TrA.Subject

TrA.Announcement

Arbejdet med risikohåndtering er baseret på et risikokort, som evalueres og ajourføres hvert år.  Ved bæredygtighedsarbejdet identificeres risikoområder med betydning for ForSeas aktiviteter, anseelse og/eller finansielle stilling.

Arbejdet med risikohåndtering koordineres af CFO'en og betyder, at risici identificeres, analyseres og vurderes i dialog med de berørte medarbejdere. Derefter foretager man en prioritering af de risici, der skal reduceres. Dette arbejde overvåges og vidererapporteres hvert år til virksomhedens ledelse.

Emissioner – reducere miljøbelastningen

  • Emissioner til vand og luft fra færgerne kan forværre miljøet i nærområdet og bidrage til klimaforandringer.

Risikohåndtering

Emissioner til luften fjernes fuldstændig ved overgangen til batteridrift eller minimeres ved at bruge mindre miljøbelastende brændstof til skibene og katalysatorrensning. Emissioner til vandet elimineres fuldstændig, idet intet grå- og sortvand udledes til søs, men i stedet bortskaffes på færgeterminalerne, hvorefter det renses.

Sikkerheden for medarbejdere og passagerer – nul skader

  • Mangler ved sikkerheden eller arbejdsmiljøet kan føre til skader på medarbejdere og passagerer.

Risikohåndtering

Sikkerhedsarbejdet omfatter medarbejdere og passagerer og er baseret på lovgivning og bestemmelser på både nationalt plan og fra EU og FN-organet IMO. ForSea har en såkaldt Designated Person (DP), der handler uafhængigt af rederiets ledelse og bestyrelse og har ansvaret for, at rederiet følger sikkerhedsregler og -bestemmelser. Policydokumenter og sikkerhedsrutiner er samlet i en SMS-manual. Alle medarbejdere har adgang til denne via intranettet, den ajourføres løbende, og de berørte medarbejdere er ansvarlige for at holde sig orienteret om dette. Afhængigt af ansvarsområde gennemgår medarbejderne en række sikkerhedskurser, så de kan arbejde om bord og i land. Sikkerhedskurserne og de praktiske øvelser fornys løbende og foregår regelmæsigt i ansættelsesperioden.

Forretningsetik – modarbejde korruption

  • Svigtende forretningsetik, korruption samt interne eller eksterne bedragerier kan skade ForSeas varemærke og forretningsaktiviteter.

Risikohåndtering

Adfærdskodeksen indeholder vejledning i, hvad der er god forretningsetik. Ud over kodeksen har vi en række politikker og kontrolmekanismer, der mindsker risiciene for bedrageri og bestikkelse – både internt og over for eksterne interessenter. Vores anti-korruptionspolitik omfatter blandt andet rutiner for at give og modtage gaver og en vejledning i, hvordan man skal optræde i ForSeas navn.

Der er retningslinjer for, hvilke medarbejdere der kan bestille og godkende leverancer, og inden for hvilke beløbsgrænser godkendelsen må foretages.