TrA.Subject

TrA.Announcement

Koncernens resultatopgørelse

(TSEK) Note

2018-01-01

2018-12-31

2017-01-01

2017-12-31

       
Driftsindtægter      
Nettoomsætning 4, 5 1 367 716 1 301 970
Øvrige driftsindtægter   23 904 19 786
    1 391 620 1 321 756
       
Driftsudgifter      
Handelsvarer 5 -365 371 -353 209
Øvrige eksterne omkostninger 6, 19 -285 443 -249 786
Personaleomkostninger 7 -337 974 -318 971
Afskrivninger og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver 12-14, 16-18 -251 157 -246 729
Driftsresultat   151 675 153 061
       
Resultat fra finansielle poster      
Øvrige renteindtægter og lignende indtægter 9 2 066 1 911
Renteudgifter og lignende omkostninger 10 -260 894 -284 536
Resultat efter finansielle poster   -107 153 -129 564
       
Resultat før skat   -107 153 -129 564
Skat af årets resultat 11, 22 -7 285 -4 699
       
ÅRETS RESULTAT   -114 438 -134 263

Moderselskabets resultatopgørelse

(TSEK) Note

2018-01-01

2018-12-31

2017-01-01

2017-12-31

       
Driftsindtægter      
Nettoomsætning 4, 5 61 344 48 446
Øvrige driftsindtægter   0 68
    61 344 48 514
       
Driftsudgifter      
Øvrige eksterne omkostninger 6 -18 216 -18 562
Personaleomkostninger 7 -40 639 -30 321
Afskrivninger og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver 13 -2 863 -2 704
Driftsresultat   -374 -3 073
       
Resultat fra finansielle poster      
Indtægter fra andele i koncernvirksomheder 8 41 280 47 174
Øvrige renteindtægter og lignende indtægter 9 6 1 893
Renteudgifter og lignende omkostninger 10 -257 255 -278 375
Resultat efter finansielle poster   -216 343 -232 381
       
Reguleringer      
Modtaget koncernbidrag   144 000 156 000
       
Resultat før skat   -72 343 -76 381
Skat af årets resultat 11 -8 715 75 274
       
ÅRETS RESULTAT   -81 058 -1 107