TrA.Subject

TrA.Announcement

ForSea AB driver færgeforbindelsen mellem Helsingborg og Helsingør med næsten 50.000 færgeafgange om året i et af Nordeuropas mest trafikerede farvande. Færgetrafikken er en selvfølgelig del af infrastrukturen, som bidrager til, at mennesker mødes og hele regionen udvikler sig.

Vision

Vi skal være den mest bæredygtige og kundefokuserede koncern, som stræber efter nul CO2-emissioner.

Forretningsmodel 

Vi sejler med høj frekvens og pålidelighed med minimal miljøpåvirkning og høj sikkerhed. Vi yder en god service. Vi fører mennesker og virksomheder sammen.

Om ForSea

 

En flydende bro

I 2018 transporterede vi omkring 7 millioner passagerer, 1,3 millioner personbiler, 450.000 lastbiler og 16.000 busser trygt og sikkert over Øresund. Færgeforbindelsen er en "flydende bro" med flere afgange i timen døgnet rundt. Ud over høj frekvens og pålidelighed er de vigtigste konkurrencefordele kapaciteten, de bæredygtige transporter og oplevelserne, som vi tilbyder om bord.

Fokus på passagerer og gods

ForSea har omkring 750 medarbejdere og arbejder med to kundesegmenter – passagertrafik og fragt, hvor passagertrafikken er den største indtægtskilde. Denne trafik omfatter pendling, erhvervsrejser, turisme samt rejser med alle mulige formål lige fra madoplevelser til shopping og afslapning om bord. For godstrafikken i regionen sparer vandvejen mellem Helsingborg og Helsingør både tid og skåner miljøet. Omkring halvdelen af det gods, der transporteres på færgerne, bliver i Øresundsregionen. De øvrige godsmængder er transittrafik med slutdestination på andre markeder i Norden og det europæiske kontinent.

Den blå rejse er også den grønneste

ForSea skal være den mest moderne og effektive transportmulighed over Øresund, men også den mest bæredygtige. Virksomheden har længe arbejdet på at minimere færgeforbindelsens indvirkning på miljøet i Øresundsregionen. I 2018 tog vi endnu et stort skridt i bæredygtighedsarbejdet med indførelsen af batteridrift på færgerne Tycho Brahe og Aurora. Med batteridriften reduceres emissioner, røg og støj. Dette bidrager kraftigt til, at den blå rejse på vores vandvej også er den grønneste.

Bæredygtighedsrapportering

Koncernens bestyrelse er ansvarlig for at udarbejde ForSea AB's bæredygtighedsrapport. Denne rapport er udarbejdet i henhold til bestemmelserne i ÅRL (årsregnskabsloven) kapitel 6 og præsenteres i sin helhed efter noterne i årsberetningen.

Ejerforhold

Den europæiske investeringsfond First State European Diversified Infrastructure Fund FCP-SIF ejer gennem selskabet FS Ferries Holding S.a.r.l 100 % af aktierne i moderselskabet ForSea AB. Investorerne i First State European Diversified Fund FCP-SIF er først og fremmest europæiske penionskasser. Selskabet fokuserer på langsigtede investeringer i stabile infrastrukturvirksomheder af høj kvalitet.

ForSea AB udarbejder konsoliderede årsregnskaber for alle datterselskaber og har fra januar 2015 overtaget 100 % af aktierne i ForSea Öresund A/S (org. nr 19752283), ForSea Öresund AB (org. nr 556536-0889), ForSea Helsingborg AB (org. nr 556206-4575) samt ForSea Helsingör ApS (org. nr 33260040).

Væsentlige begivenheder i regnskabsåret

I 2018 skiftede Koncernen navn til ForSea og indførte batteridrift på færgerne Tycho Brahe og Aurora.

Udvikling af aktiviteter, status og resultat (koncernen)

(TSEK) 180101 - 181231 170101 - 171231 160101 - 161231 141117 - 151231
Nettoomsætning 1 367 716 1 301 970 1 274 310 1 347 346
Driftsresultat 151 675 153 061 84 946 -21 351
Resultat e. finansielle poster -107 153 -129 564 -252 420 -278 337
Aktiver i alt 4 226 061 4 289 504 4 093 187 4 159 852
Soliditet (1) 3,6% 4,0% Neg Neg
Afkast på egenkapital (2) Neg Neg Neg Neg
Afkast på kapital i alt (3) 3,6% 3,6% 2,5% Neg
Gennemsnitligt medarbejdertal 639 630 606 582

(1) Egenkapital / Aktiver i alt.

(2) Årets resultat / Gennemsnitlig justeret Egenkapital

(3) (Resultat efter finansielle indtægter og omkostninger + renteudgifter) / Gennemsnit af aktiver i alt

Moderselskabet

(TSEK) 180101 - 181231 170101 - 171231 160101 - 161231 141117 - 151231
Nettoomsætning 61 344 48 446 43 750 10 970
Driftsresultat -374 -3 073 8 039 -13 601
Resultat e. finansielle poster -216 343 -232 381 -104 726 -129 828
Aktiver i alt 4 445 706 4 555 519 4 373 384 4 229 169
Soliditet (1) 9,9% 11,5% 1,4% 2,1%
Afkast på egenkapital (2) Neg Neg Neg Neg
Afkast på kapital i alt (3) 0,9% 1,0% 5,8% Neg
Gennemsnitligt medarbejdertal 29 20 20 19

(1) Egenkapital / Aktiver i alt.

(2) Årets resultat / Gennemsnitlig justeret Egenkapital

(3) (Resultat efter finansielle indtægter og omkostninger + renteudgifter) / Gennemsnit af aktiver i alt

Væsentlige risici og usikkerhedsfaktorer

Risici og usikkerhedsfaktorer i gruppens aktiviteter

Gruppens aktiviteter stiller store krav til pålidelighed i flåden af skibe. Skader på skibene på grund af ulykker eller mekaniske problemer kan blive dyre. Selskabet anvender derfor store ressourcer på at holde skibene i meget god stand. For at minimere udgifter som følge af denne type problemer har man omfattende skadesforsikringer.

Risici og usikkerhedsfaktorer inden for branchen

Gruppens primære kundegrupper findes inden for transportsektoren. Efterspørgslen på transporter afhænger af konjunkturerne og den underliggende efterspørgsel på virksomhedernes produkter samt konkurrence fra andre transportmuligheder. Privatrejsesiden er konjunktur- og omverdensfølsom, men er også udsat for konkurrence fra andre rejsemuligheder.

Risici og usikkerhedsfaktorer i omverdenen

De omverdensfaktorer, der har størst indvirkning på koncernen, er spørgsmål vedrørende regulering af handel og importregler inden for EU og det øvrige Nordeuropa samt udviklingen i olie- og elpriserne.

Forventet fremtidig udvikling

Virksomheden fokuserer fuldstændig på at optimere trafikken på linjen Helsingborg-Helsingør. ForSea Groups strategi bygger på stadig udvikling af tilbuddet og servicen til kunderne. Olieprisen er en stor udfordring, og der har været kraftige udsving de seneste år. Der udføres et målbevidst arbejde inden for rammerne af ESP (Energy Saving Programme) for at minimere energi- og brændstofforbruget. Overgangen til batteridrift på M/S Aurora og M/F Tycho Brahe i 2018 betyder, at udsving i elpriserne nu også er en udfordring for koncernen.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er ingen væsentlige begivenheder efter regnskabsårets afslutning at berette om.

Forslag til anvendelse af overskud (SEK)

Følgende overskud står til rådighed for generalforsamlingen  
Overført resultat 522 706 000
Årets resultat -81 058 000
  441 648 000
Bestyrelsen foreslår, at:  
der udloddes til aktionærerne 0
overføres til næste års regnskab          441 648 000
  441 648 000

Bestyrelsens stillingtagen til den foreslåede overskudsudlodning

Bestyrelsen mener, at forslaget er foreneligt med forsigtighedsreglen i aktieselskabslovens kapitel 17, artikel 3, i henhold til følgende redegørelse: Det er bestyrelsens opfattelse, at overskudsudlodningen er forsvarlig under hensyntagen til de krav, som virksomhedens art, omfang og risici stiller til egenkapitalens størrelse, selskabets konsolideringsbehov, likviditet og status i øvrigt samt i betragtning af de forhold, der anføres under Begivenheder efter regnskabsårets afslutning ovenfor.

Hvad angår moderselskabets og koncernens resultat og status i øvrigt henvises der til de efterfølgende resultat- og balanceopgørelser, rapporter over egenkapital, pengestrømsopgørelser samt noter. Alle beløb angives i 1 000 SEK, medmindre andet angives.