TrA.Subject

TrA.Announcement

Til generalforsamlingen i ForSea AB, org.nr 556990-7198

Rapport om årsregnskabet og det konsoliderede regnskab

Erklæring

Vi har udført revision af årsregnskabet og det konsoliderede regnskab for ForSea AB for 2018.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet og det konsoliderede regnskab er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven og giver et i alle væsentlige henseender retvisende billede af moderselskabets og koncernens finansielle stilling pr. 31. december 2018 og af disses finansielle resultater og pengestrømme for året i henhold til årsregnskabsloven. Årsberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og det konsoliderede regnskabs øvrige dele.

Vi anbefaler derfor, at generalforsamlingen godkender resultatopgørelsen og balancen for moderselskabet og koncernen.

Grundlag for erklæringen

Vi har udført revisionen i overensstemmelse med International Standards on Auditing (ISA) og god revisionspraksis i Sverige. Vores ansvar i henhold til disse standarder beskrives nærmere i afsnittet Revisorens ansvar. Vi er uafhængige i forhold til moderselskabet og koncernen i henhold til god revisionspraksis i Sverige og har i øvrigt opfyldt vores brancheetiske ansvar i henhold til disse krav.

Vi mener, at de revisionsbeviser, vi har indhentet, er tilstrækkelige og formålstjenlige som grundlag for vores erklæringer.

Bestyrelsens og den administrerende direktørs ansvar

Det er bestyrelsen og den administrerende direktør, der har ansvaret for, at årsregnskabet og det konsoliderede regnskab udarbejdes, og at de giver et retvisende billede i henhold til årsregnskabsloven. Bestyrelsen og den administrerende direktør har desuden ansvaret for den interne kontrol, som de vurderer som nødvendig for at udarbejde et årsregnskab og et konsolideret regnskab, som ikke indeholder væsentlige fejlangivelser, uanset om sådanne måtte være opstået som følge af svig eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet og det konsoliderede regnskab er bestyrelsen og den administrerende direktør ansvarlige for vurderingen af selskabets og koncernens evne til at videreføre aktiviteterne. Når det er relevant, oplyser de om forhold, der kan påvirke evnen til at videreføre aktiviteterne og til at anvende forudsætningen om fortsat drift. Forudsætningen om fortsat drift anvendes dog ikke, hvis bestyrelsen og den administrerende direktør har til hensigt at lade selskabet træde i likvidation, indstille aktiviteterne eller ikke har nogen realistiske muligheder for at gøre noget af dette.

Revisorens ansvar

Det er vores mål at opnå en rimelig grad af sikkerhed for, at årsregnskabet og det konsoliderede regnskab som helhed ikke omfatter væsentlige fejlangivelser, uanset om sådanne måtte være opstået som følge af svig eller fejl, og at udarbejde en revisionspåtegning, som indeholder vores erklæringer. En rimelig grad af sikkerhed er en høj grad af sikkerhed, men ingen garanti for, at en revision, som udføres i henhold til ISA og god revisionspraksis i Sverige, altid vil kunne afsløre eventuelle væsentlige fejlangivelser. Væsentlige fejlangivelser kan opstå som følge af svig eller fejl og anses for væsentlige, hvis de hver for sig eller samlet set med rimelighed kan forventes at påvirke de økonomiske beslutninger, som brugere træffer på grundlag af årsregnskabet og det konsoliderede regnskab.

En yderligere beskrivelse af vores ansvar for revisionen af årsregnskabet og det konsoliderede regnskab findes på Revisorsinspektionens websted: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denne beskrivelse er en del af revisionspåtegningen.

Rapport om andre krav i henhold til love og andre bestemmelser

Erklæring

Ud over vores revision af årsregnskabet og det konsoliderede regnskab har vi også udført revision af bestyrelsens og den administrerende direktørs forvaltning af ForSea AB i 2018 samt af forslaget til fordeling af selskabets overskud eller underskud.

Vi anbefaler, at generalforsamlingen fordeler overskuddet i henhold til forslaget i årsberetningen og giver bestyrelsens medlemmer og den administrerende direktør decharge for regnskabsåret.

Grundlag for erklæringen

Vi har udført revisionen i henhold til god revisionspraksis i Sverige. Vores ansvar i henhold til denne praksis beskrives nærmere i afsnittet Revisorens ansvar. Vi er uafhængige i forhold til moderselskabet og koncernen i henhold til god revisionspraksis i Sverige og har i øvrigt opfyldt vores brancheetiske ansvar i henhold til disse krav.

Vi mener, at de revisionsbeviser, vi har indhentet, er tilstrækkelige og formålstjenlige som grundlag for vores erklæringer.

Bestyrelsens og den administrerende direktørs ansvar

Det er bestyrelsen, som har ansvaret for forslaget til fordeling af selskabets overskud eller underskud. Ved forslag til udlodning indebærer dette blandt andet en vurdering af, hvorvidt udlodningen er forsvarlig henset til de krav, som selskabets og koncernens aktiviteter, omfang og risici stiller til størrelsen af moderselskabets og koncernens egenkapital, konsolideringsbehov, likviditet og status i øvrigt.

Bestyrelsen har ansvaret for selskabets organisation og forvaltningen af selskabets forhold. Dette omfatter blandt andet en løbende vurdering af selskabets og koncernens økonomiske situation, og at det sikres, at selskabets organisation er udformet på en sådan måde, at bogføringen, forvaltningen af midlerne og selskabets økonomiske forhold i øvrigt kontrolleres på betryggende vis. Den administrerende direktør varetager den løbende forvaltning i henhold til bestyrelsens retningslinjer og anvisninger og gennemfører blandt andet de foranstaltninger, der er nødvendige, for at selskabets bogføring skal kunne udføres i henhold til lovgivningen, og for at forvaltningen af midlerne kan varetages på betryggende vis.

Revisorens ansvar

Vores mål med revisionen af forvaltningen og dermed vores erklæring om decharge er at indhente revisionsbeviser for med en rimelig grad af sikkerhed at kunne vurdere, hvorvidt et medlem af bestyrelsen eller den administrerende direktør i nogen væsentlige henseender:

  • har truffet nogen foranstaltninger eller gjort sig skyldig i nogen forsømmelser, der kan være ansvarspådragende for selskabet
  • på anden måde har handlet i strid med aktieselskabsloven, årsregnskabsloven eller vedtægterne.

Vores mål med revisionen af forslaget til fordeling af selskabets overskud eller underskud og dermed vores erklæring om dette er med en rimelig grad af sikkerhed at kunne vurdere, hvorvidt forslaget er i overensstemmelse med aktieselskabsloven.

Rimelig sikkerhed er en høj grad af sikkerhed, men ingen garanti for, at en revision, som udføres i henhold til god revisionspraksis i Sverige, altid vil afsløre handlinger eller forsømmelser, der kan være ansvarspådragende for selskabet, eller at et forslag til fordeling af selskabets overskud eller underskud ikke er overensstemmelse med aktieselskabsloven.

En yderligere beskrivelse af vores ansvar for revisionen af forvaltningen findes på Revisorsinspektionens websted: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar.

Denne beskrivelse er en del af revisionspåtegningen.

Göteborg, den 25. april 2019

PricewaterhouseCoopers AB

Johan Malmqvist
Autoriseret revisor