TrA.Subject

TrA.Announcement

Note 1 - Generel information

ForseaAB med organisationsnummer 556990-7198 er et aktieselskab registreret i Sverige med hovedsæde i Helsingborg. Hovedkontorets adresse er Bredgatan 5, 252 25 Helsingborg. Virksomhedens og dens datterselskabers ("koncernens") aktiviteter består af færgetrafik på Øresund mellem Helsingborg-Helsingør.

Moderselskabet i den største koncern, som Forsea AB er datterselskab til, er FS Ferries Holding Sarl med hovedsæde i Luxembourg.

Note 2 - Regnskabsprincipper og værdiansættelsesprincipper

Selskabet anvender Årsredovisningslagen (årsregnskabsloven - 1995:1554) og Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (bogføringsnævnets generelle vejledning for årsregnskaber og konsoliderede regnskaber - "K3").

Konsolideret regnskab (koncernregnskab)  

Koncernregnskabet omfatter moderselskabet Forsea AB og de selskaber, som moderselskabet udøver direkte eller indirekte bestemmende indflydelse over (datterselskaber). Bestemmende indflydelse indebærer retten til at udforme et andet selskabs finansielle og operative strategier med henblik på at opnå økonomiske fordele. Ved vurderingen af, hvorvidt der er tale om bestemmende indflydelse, skal der tages hensyn til ejerskab af finansielle instrumenter, som er potentielt stemmeberettigede, og som umiddelbar kan udnyttes eller konverteres til stemmeberettigede egenkapitalinstrumenter. Der skal også tages hensyn til, om selskabet gennem en agent har mulighed for at styre virksomheden. Der er normalt tale om bestemmende indflydelse, når moderselskabet direkte eller indirekte ejer aktier, som repræsenterer mere end 50 % af stemmerne.

Et datterselskabs indtægter og udgifter medtages i koncernregnskabet fra og med tidspunktet for købet til og med det tidspunkt, hvor moderselskabet ikke længere har bestemmende indflydelse over datterselskabet. Se afsnittet Virksomhedssammenslutninger nedenfor for en oversigt over erhvervelse og afhændelse af datterselskaber.

Regnskabsprincipperne for datterselskaber svarer til koncernens regnskabsprincipper. Alle koncerninterne transaktioner, mellemværender samt ikke-realiserede gevinster og tab, der kan henføres til koncerninterne transaktioner, er fjernet ved udarbejdelsen af koncernregnskabet.            

Ejerandele uden bestemmende indflydelse
Koncernens resultat og egenkapitalens bestanddele tilhører i sin helhed moderselskabets ejere, hvorfor der ikke medtages nogen ejerandele uden bestemmende indflydelse.

Virksomhedssammenslutninger

Virksomhedssammenslutninger behandles regnskabsmæssigt ved brug af overtagelsesmetoden.

Købsprisen på virksomhedssammenslutninger ansættes til dagsværdi på overtagelsestidspunktet, der beregnes som summen af dagsværdien af de aktiver, som den overtagende virksomhed har afgivet, på overtagelsestidspunktet, forpligtelser, den har afholdt eller påtaget sig, samt egenkapitalinstrumenter, den har udstedt, og omkostninger, som er direkte knyttet til virksomhedssammenslutningen. Eksempler på udgifter er transaktionsomkostninger. I købsprisen indgår betinget købspris, forudsat at det på overtagelsestidspunktet er sandsynligt, at købsprisen vil blive justeret på et senere tidspunkt, og at beløbet kan skønnes pålideligt. Kostprisen af de anskaffede enheder justeres på balancedagen, og når den endelige købspris fastsættes, dog ikke senere end et år efter overtagelsestidspunktet.

En hensat forpligtelse til dækning af udgifter til omstrukturering af den overtagne enheds aktiviteter indgår kun i reguleringen af dagsværdier i den udstrækning, den overtagne virksomhed allerede før overtagelsestidspunktet opfylder indregningskriterierne.          

Goodwill og negativ goodwill
Ved virksomhedssammenslutninger, hvor summen af købsprisen, dagsværdien af minoritetens andele og dagsværdien af tidligere kapitalandele på overtagelsestidspunktet overstiger dagsværdien af identificerbare anskaffede nettoaktiver på overtagelsestidspunktet, indregnes forskellen som goodwill i koncernbalancen. Se også afsnittet Goodwill nedenfor.

Goodwill

Goodwill udgør forskellen mellem kostprisen og koncernens andel af dagsværdien af et overtaget datterselskabs identificerbare aktiver og forpligtelser på købsdatoen. På købstidspunktet indregnes goodwill til kostpris, og efter den første indregning vurderes den til kostpris minus afskrivninger og eventuelle nedskrivninger. Goodwill afskrives over den forventende anvendelsesperiode, som er 20 år.

Pr. hvert balancetidspunkt foretager virksomheden en vurdering af, om der er nogen indikation af, at værdien af goodwill er lavere end den bogførte værdi. Hvis der er en indikation på dette, beregner virksomheden genvindingsværdien for goodwill og foretager en værdinedskrivning.

Ved kontrollen af nedskrivningsbehov fordeles goodwill på pengestrømsfrembringende enheder. Hvis genvindingsværdien for en pengestrømsfrembringende enhed fastsættes til en lavere værdi end den bogførte værdi, fordeles nedskrivningsbeløbet. Først nedsættes den bogførte værdi for goodwill, som er henført til den pengestrømsfrembringende enhed, og derefter nedsættes den bogførte værdi af øvrige aktiver i forhold til den bogførte værdi af de enkelte aktiver i enheden.

En bogført nedskrivning af goodwill må ikke føres tilbage i en efterfølgende periode.

Indtægter

Indtægter bogføres til dagsværdien af det modtagne vederlag, eller vederlag, som modtages senere, med fradrag af merværdiafgift, rabatter, returneringer og lignende fradrag. Salget af varer bogføres, når væsentlige risici og fordele overgår fra sælger til køber i henhold til salgsbetingelserne.

Koncernens indtægter består hovedsagelig af den udførte gods- og passagertrafik samt salg om bord. Disse indtægtsføres på afrejsetidspunktet og på salgstidspunktet.

Udbytte og renteindtægter
Indtægter i form af udbytte bogføres, når ejerens ret til at modtage betaling er konstateret.

Renteindtægter bogføres fordelt over løbetiden med anvendelse af den effektive rentemetode. Den effektive rente er den rente, som betyder, at nutidsværdien af alle fremtidige ind- og udbetalinger i rentebindningsperioden bliver lig med den bogførte værdi af fordringen.

Leasingaftaler

En finansiel leasingaftale er en aftale, ifølge hvilken de økonomiske risici og fordele, som er forbundet med ejerskabet af et aktiv, i alt væsentligt overføres fra leasinggiver til leasingtager. Andre leasingaftaler klassificeres som operationelle leasingaftaler.

Koncernen som leasingtager
Aktiver, der indehaves i henhold til finansielle leasingaftaler, indregnes som anlægsaktiver i koncernens balance til dagsværdien ved leasingperiodens begyndelse eller til nutidsværdien af minimumsleasingafgifterne, hvis dette beløb er lavere. Gælden, som leasingtager har over for leasinggiver, bogføres i balancen under rubrikkerne henholdsvis Anden langfristet gæld og Anden kortfristet gæld. Leasingbetalingerne fordeles mellem renter og afdrag på gælden. Renten fordeles over leasingperioden, så hver regnskabsperiode belastes med et beløb svarende til en fast rentesats på den i den respektive periode bogførte gæld. Renteudgifter bogføres direkte i resultatopgørelsen, hvis de ikke kan henføres direkte til anskaffelse af et aktiv, som det kræver længere tid at færdiggøre til den påtænkte anvendelse eller salg, og aktiveringsprincippet anvendes.

Leasingafgifter ved operationelle leasingaftaler opføres som udgifter lineært gennem leasingperioden, hvis ingen andre systematiske metoder giver en bedre afspejling af brugerens økonomiske nytteværdi over tid.

Udenlandsk valuta

Moderselskabets regnskabsvaluta er svenske kroner (SEK).

Omregning af poster i udenlandsk valuta
På hvert balancetidspunkt omregnes monetære poster i udenlandsk valuta til kursen på balancetidspunkten. Ikke-monetære pster, som værdiansættes til historisk kostpris i en udenlandsk valuta, omregnes ikke. Valutakursdifferencer bogføres i driftsresultatet eller som en finansiel post på grundlag af den underliggende transaktion, i den periode, hvor de opstår, med undtagelse af transaktioner, som udgør sikring, og som opfylder vilkårene for regnskabsmæssig behandling til sikring af pengestrømme eller nettoinvesteringer.

Omregning af datterselskaber og udenlandsk virksomhed
Ved udarbejdelse af det konsoliderede regnskab omregnes udenlandske datterselskabers aktiver og gældsposter til svenske kroner til kursen på balancetidspunktet. Indtægts- og udgiftsposter omregnes til periodens gennemsnitskurs, hvis der ikke har været betydelige udsving i valutakursen i løbet af perioden. I så fald anvendes valutakursen på transaktionsdagen. Eventuelle opståede omregningsdifferencer indregnes direkte mod egenkapitalen. Ved anhændelse af et udenlandsk datterselskab bogføres sådanne omregningsdifferencer i resultatopgørelsen som en del af det realiserede resultat.

Goodwill og justeringer af dagsværdi, som opstår ved køb af en udenlandsk virksomhed, behandles som aktiver og gældsposter hos denne virksomhed og omregnes til kursen på balancetidspunktet.

Vederlag til medarbejdere

Vederlag til medarbejdere i form af løn, bonus, betalt ferie, betalt sygefravær mm. samt pensioner bogføres i takt med indtjeningen. Pensioner og andre vederlag efter ansættelsesforholdets ophør klassificeres som bidragsdefinerede eller ydelsesdefinerede pensionsordninger. Koncernen har udelukkende bidragsdefinerede pensionsordninger. Der findes ingen andre langfristede vederlag til medarbejdere.

Bidragsdefinerede ordninger
Ved bidragsdefinerede ordninger betaler koncernen fastlagte bidrag til en særskilt uafhængig juridisk enhed og er ikke forpligtet til at betale yderligere bidrag. Koncernens resultat belastes med udgifter, i takt med at goderne optjenes, hvilket normalt er sammenfaldende med tidspunktet, hvor præmierne erlægges.

Indkomstskatter

Skatteudgifterne består af summen af aktuel skat og udskudt skat.

Aktuel skat
Aktuel skat beregnes af det skattepligtige resultatet for perioden. Det skattepligtige resultat adskiller sig fra det bogførte resultat i resultatopgørelsen, idet det er justeret for ikke-skattepligtige indtægter og ikke-fradragsberettigede udgifter samt for indtægter og udgifter, som er skattepligtige eller fradragsberettigede i andre perioder. Koncernens aktuelle skatteforpligtelse beregnes i henhold til de gældende skattesatser pr. balancetidspunktet.

Udskudt skat
Udskudt skat bogføres som midlertidige forskelle mellem den bogførte værdi af aktiver og forpligtelser i årsregnskaberne og den skattemæssige værdi, som er anvendt ved beregning af det skattepligtige resultat. Udskudt skat bogføres i henhold til den såkaldte balancemetode. Udskudte skatteforpligtelser indregnes i princippet for alle skattepligtige midlertidige forskelle, og udskudte skattefordringer indregnes i princippet for alle fradragsberettigede midlertidige forskelle i det omfang, at det er sandsynligt, at beløbene kan modregnes i fremtidige skattepligtige overskud. Udskudte skatteforpligtelser og skattefordringer indregnes ikke, hvis den midlertidige forskel kan henføres til goodwill.

Udskudte skatteforpligtelser indregnes for skattepligtige midlertidige forskelle, der kan henføres til investeringer i datterselskaber, undtagen i de tilfælde, hvor koncernen kan styre tidspunktet for tilbageføring af midlertidige forskelle, og det ikke er åbenbart, at den midlertidige forskel vil blive ført tilbage inden for en overskuelig fremtid.

Den bogførte værdi af udskudte skatteforpligtelser tages op til fornyet overvejelse ved hvert balancetidspunkt og reduceres til den del, som det ikke længere er sandsynligt, at der vil opstå tilstrækkelige skattepligtige resultater til at udnytte, helt eller delvis, imod den udskudte skatteforpligtelse.

Ansættelsen af udskudt skat baseres på, hvordan virksomheden, pr. balancetidspunktet, forventer at genvinde den bogførte værdi af modsvarende aktiver eller regulere den bogførte værdi af modsvarende forpligtelser. Udskudt skat beregnes baseret på de skattesatser og skatteregler, der er fastlagt forud for balancetidspunktet.

Udskudte skatteaktiver og skatteforpligtelser afregnes, når de kan henføres til indkomstskat, som debiteres af den samme myndighed, og når koncernen har til hensigt at regulere skatten med et nettobeløb.

Aktuel og udskudt skat for perioden
Aktuel og udskudt skat indregnes som en udgift eller indtægt i resultatopgørelsen, undtagen når skatten kan henføres til transaktioner, som er indregnet direkte mod egenkapitalen. I sådanne tilfælde skal skatten også indregnes direkte mod egenkapitalen. Ved aktuel og udskudt skat, som opstår ved den regnskabsmæssige behandling af virksomhedssammenslutninger, indregnes skatteeffekten i købsberegningen.

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver indregnes til kostpris minus akkumulerede afskrivninger og eventuelle nedskrivninger.

Kostprisen består af købsprisen, udgifter, som kan henføres direkte til købet for at bringe det i stand og gøre aktivet brugbart samt skønnede udgifter til nedtagning og bortskaffelse af aktivet og genopretning af stedet, hvor det befinder sig. Efterfølgende omkostninger medregnes kun i aktivet eller indregnes som et selvstændigt aktiv, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele, som er forbundet med posten, vil tilfalde koncernen, og at dennes kostpris kan skønnes pålideligt. Alle øvrige udgifter til reparationer og vedligeholdelse samt efterfølgende omkostninger medtages i resultatopgørelsen i den periode, hvor de opstår.

Når forskellen i forbruget af et materielt anlægsaktivs betydende komponenter vurderes til at være væsentlig, opdeles aktivet i disse komponenter.

Afskrivninger på materielle anlægsaktiver opføres som udgifter, så aktivets kostpris, eventuelt reduceret med den beregnede restværdi ved brugstidens slutning, afskrives lineært over dets vurderede brugstid. Hvis et aktiv er delt op i forskellige komponenter, afskrives de respektive komponenter separat over deres brugstid. Afskrivningen påbegyndes, når det materielle anlægsaktiv kan tages i brug. Materielle anlægsaktivers brugstider anslås til:

Bygninger 20 år
Skibe 40 år
Inventar, værktøj og installationer 5 år
Edb-udstyr 3 år

 

Brugstiden for jord er ubegrænset, og derfor afskrives jord ikke.

De anslåede brugstider og afskrivningsmetoder tages op til fornyet overvejelse, hvis der er indikationer på, at den forventede brug har ændret sig væsentligt sammenlignet med vurderingen ved det foregående balancetidspunkt. Når virksomheden ændrer sin vurdering af brugstider, tages aktivets eventuelle restværdi også op til fornyet overvejelse. Effekten af disse ændringer indregnes fremadrettet.

Ophør af indregning
Den bogførte værdi af et materielt anlægsaktiv fjernes fra balancen ved udrangering eller afhændelse, eller når der ikke forventes nogen fremtidige økonomiske fordele ved brug eller udrangering/afhændelse af aktivet eller komponenten. Det overskud eller tab, der opstår, når et materielt anlægsaktiv eller en komponent fjernes fra balancen, er forskellen mellem et eventuelt provenu minus direkte afhændelsesomkostninger, og aktivets bogførte værdi.  Realisationsgevinsten eller realisationstabet, der opstår, når et materielt anlægsaktiv eller en komponent fjernes fra balancen, bogføres i resultatopgørelsen som anden driftsindtægt eller anden driftsudgift.

Immaterielle aktiver

Anskaffelse ved separat erhvervelse
Immaterielle aktiver, som er erhvervet separat, indregnes til kostpris minus akkumulerede afskrivninger og eventuelle akkumulerede nedskrivninger. Afskrivningen sker lineært over aktivets anslåede brugstid. De anslåede brugstider og afskrivningsmetoder tages op til fornyet overvejelse, hvis der er indikationer på, at disse har ændret sig sammenlignet med vurderingen ved det foregående balancetidspunkt. Effekten af eventuelle ændringer i vurderinger og bedømmelser indregnes fremadrettet. Afskrivningen påbegyndes, når aktivet kan tages i brug.

Anskaffelse som led i en virksomhedssammenslutning
Immaterielle aktiver, som er erhvervet ved en virksomhedssammenslutning, identificeres og indregnes separat fra goodwill, når de opfylder definitionen af et immaterielt aktiv, og deres dagsværdi kan skønnes pålideligt. Kostprisen for sådanne immaterielle aktiver er deres dagsværdi på anskaffelsestidspunktet.

Efter den første indregning indregnes immaterielle aktiver, der er erhvervet ved en virksomhedssammenslutning, til kostpris minus akkumulerede afskrivninger og eventuelle akkumulerede nedskrivninger på samme måde som separat erhvervede immaterielle aktiver.

Anskaffelse gennem intern oparbejdning
Koncernen anvender aktiveringsmodellen, hvilket betyder, at arbejde med at udvikle et internt oparbejdet immaterielt anlægsaktiv opdeles i en forskningsfase og en udviklingsfase. Samtlige udgifter, som hidrører fra koncernens forskningsfase, indregnes som omkostning, når de opstår. Samtlige udgifter til udvikling indregnes som et aktiv, hvor samtlige af følgende betingelser er opfyldt:

  • det er teknisk muligt at færdiggøre det immaterielle anlægsaktiv, så det kan bruges eller sælges,
  • virksomheden har til hensigt at færdiggøre det immaterielle anlægsaktiv og at bruge eller sælge det,
  • der er forudsætninger for at bruge eller sælge det immaterielle anlægsaktiv,
  • det er sandsynligt, at det immaterielle anlægsaktiv vil generere fremtidige økonomiske fordele,
  • man råder over de nødvendige og tilstrækkelige tekniske, økonomiske og andre ressourcer til at færdiggøre udviklingen og til at bruge eller sælge det immaterielle anlægsaktiv, og
  • de udgifter, der kan henføres til det immaterielle anlægsaktiv under udviklingen af det, kan beregnes troværdigt.

Efter første indregning indregnes internt oparbejdede immaterielle anlægsaktiver til kostpris minus akkumulerede afskrivninger og eventuelle akkumulerede nedskrivninger. Afskrivningen påbegyndes, når aktivet kan tages i brug.

Nedskrivninger af materielle anlægsaktiver og immaterielle aktiver eksklusive goodwill

På hvert balancetidspunkt analyserer koncernen de indregnede værdier af materielle anlægsaktiver og immaterielle aktiver for at konstatere, om der er nogen indikation på, at disse aktiver er faldet i værdi. Hvis dette er tilfældet, beregnes aktivets genvindingsværdi for at kunne fastlægge værdien af en eventuel nedskrivning. Når det ikke er muligt at beregne genvindingsværdien af et bestemt aktiv, beregner koncernen genvindingsværdien for den pengestrømsgenererende enhed, som aktivet tilhører.

Genvindingsværdien er den højeste værdi af dagsværdien minus afhændelsesomkostninger og nytteværdien. Dagsværdi minus afhændelsesomkostninger er den pris, som koncernen regner med at kunne opnå ved salg mellem kvalificerede, af hinanden uafhængige parter, som har interesse i, at transaktionen gennemføres, minus omkostninger, som direkte kan henføres til afhændelsen. Ved beregning af nytteværdien diskonteres den anslåede fremtidige pengestrøm til nutidsværdi med en diskonteringsrente før skat, som afspejler den aktuelle markedsvurdering af penges tidsmæssige værdi og de risici, der forbindes med aktivet. For at beregne de fremtidige pengestrømme har koncernen anvendt budgettet for de kommende fem år.

Hvis genvindingsværdien for et aktiv (eller en pengestrømsgenererende enhed) fastsættes til en lavere værdi end den bogførte værdi, nedskrives den bogførte værdi af aktivet (eller den pengestrømsfrembringende enhed) til genvindingsværdien. En nedskrivning skal straks udgiftsføres i resultatopgørelsen.

På hvert balancetidspunkt foretager koncernen en vurdering af, om den tidligere nedskrivning ikke længere er begrundet. Hvis dette er tilfældet, tilbageføres nedskrivningen delvis eller helt. Når en nedskrivning tilbageføres, øges aktivets (den pengestrømsfrembringende enheds) bogførte værdi. Den bogførte værdi efter tilbageføring af en nedskrivning må ikke overstige den bogførte værdi, der ville være fastsat, hvis der ikke var sket nogen nedskrivning af aktivet (den pengestrømsfrembringende enhed) i tidligere år. En tilbageføring af en nedskrivning indregnes direkte i resultatopgørelsen.

Finansielle instrumenter

Et finansielt aktiv eller finansiel forpligtelse indregnes i balancen, når koncernen bliver part i instrumentets aftalemæssige vilkår. Et finansielt aktiv fjernes fra balancen, når den aftalebestemte ret til pengestrømmen fra aktivet ophører, reguleres, eller når koncernen mister kontrollen over det. En finansiel forpligtelse eller en del af en finansiel forpligtelse fjernes fra balancen, når den aftalte forpligtelse opfyldes eller ophører på anden vis.

Ved den første indregning værdiansættes omsætningsaktiver og kortfristede forpligtelser til kostpris. Langfristede fordringer og langfristede forpligtelser værdiansættes til amortiseret kostpris ved første indregning. Låneomkostninger periodiseres som en del af lånets renteomkostninger i henhold til den effektive rentemetode (se nedenfor).

Ved værdiansættelse efter den første indregning værdiansættes omsætningsaktiver i henhold til princippet om laveste værdi, dvs. den laveste værdi af kostpristen og nettosalgsværdien på balancetidspunktet. Kortfristede forpligtelser værdiansættes til det nominelle beløb.

Langfristede fordringer og langfristede forpligtelser værdiansættes efter den første indregning til amortiseret kostpris.

Amortiseret kostpris
Med amortiseret kostpris afsættes det beløb, som aktivet eller forpligtelsen oprindeligt blev bogført til, minus amortiseringer, tillæg eller fradrag for akkumuleret periodisering i henhold til den effektive rentemetode af den oprindelige forskel mellem det modtagne/betalte beløb og beløb, der forfalder/modtages på forfaldsdagen samt minus nedskrivninger.

Den effektive rente er den rente, som ved en diskontering af samtlige fremtidige forventede pengestrømme gennem den forventede løbetid resulterer i den oprindeligt bogførte værdi af det finansielle aktiv eller den finansielle forpligtelse.

Derivatinstrumenter
Koncernen indgår derivattransaktioner med henblik på at håndtere renterisici. Derivatinstrumenter indregnes i henhold til princippet om laveste værdi. Derivatinstrumenter med negativ værdi værdiansættes til det beløb, som for virksomheden er det mest hensigtsmæssige, hvis forpligtelsen indfris eller overdrages på balancetidspunktet. Forpligtelsen indregnes som andre langfristede gældsposter i koncernens og moderselskabets balance. Pr. den 31. december udgør rentederivatforpligtelsen 46,4 MSEK (45,5).

Nedskrivninger af finansielle anlægsaktiver
På hvert balancetidspunkt vurderer koncernen, om der er indikationer på, at et eller flere finansielle anlægsaktiver er faldet i værdi. Eksempler på sådanne indikationer er betydelige finansielle vanskeligheder hos låntageren, misligholdelse af aftaler, eller at det er sandsynligt, at låntageren vil gå konkurs.

For finansielle anlægsaktiver, som værdiansættes til amortiseret kostpris, beregnes nedskrivningen som forskellen mellem aktivets bogførte værdi og nutidsværdien af virksomhedsledelsens bedste skøn over fremtidige pengestrømme. Diskontering sker med en rente, der svarer til aktivets oprindelige effektive rente. For aktiver med variabel rente anvendes den på balancetidspunktet aktuelle rente.

For finansielle anlægsaktiver, som ikke værdiansættes til amortiseret kostpris, beregnes nedskrivningen som forskellen mellem aktivets bogførte værdi og den højeste dagsværdi minus afhændelsesomkostninger og nutidsværdien af virksomhedsledelsens bedste skøn over de fremtidige pengestrømme, som aktivet forventes at skabe.

Varelager

Varelager værdiansættes til det laveste beløb af kostprisen og nettosalgsværdien på balancetidspunktet. Kostprisen beregnes ved hjælp af først- ind-først-ud-metoden (FIFU). Nettosalgsværdien er salgsværdien minus beregnede omkostninger, som direkte kan henføres til salgstransaktionen.

Likvide midler

Likvide midler omfatter pengebeløb og disponible tilgodehavender hos banker og andre kreditinstitutter samt andre kortfristede likvide værdipapirer, som let kan omdannes til kontanter, og som er udsat for en ubetydelig risiko for værdiudsving. For at kunne klassificeres som likvide midler må løbetiden ikke overstige tre måneder fra tidspunktet for erhvervelsen.

Hensættelser

Hensættelser bogføres, når koncernen har en eksisterende forpligtelse (lovbestemt eller uformel) som en følge af en indtruffet begivenhed, hvor det sandsynligt, at det bliver nødvendigt at anvende ressourcer til at indfri forpligtelsen, og hvor man kan skønne beløbet pålideligt.

En hensættelse tages op til fornyet vurdering på hvert balancetidspunkt og justeres, så den afspejler det bedste skøn af det beløb, der er nødvendigt for at indfri den eksisterende forpligtelse på balancetidspunktet under hensyntagen til de risici og usikkerhedsfaktorer, der er forbundet med forpligtelsen. Når en hensættelse beregnes ved at vurdere de udbetalinger, der ventes at være nødvendige for at indfri forpligtelsen, modsvarer den bogførte værdi nutidsværdien af disse udbetalinger.

Når en del af eller hele det beløb, som er nødvendigt for at indfri en forpligtelse, ventes at blive betalt af en tredjepart, skal denne kompensation identificeres separat som et aktiv i koncernbalancen, når det er så godt som sikkert, at man vil modtage den, hvis virksomheden indfrier forpligtelse, og beløbet kan beregnes pålideligt.

Eventualforpligtelser

En eventualforpligtelse er en mulig forpligtelse som følge af indtrufne begivenheder, hvis eksistens først vil blive bekræftet af, at en eller flere usikre fremtidige begivenheder, som ikke fuldt ud ligger inden for virksomhedens kontrol, indtræffer eller udebliver, eller en eksisterende forpligtelse som følge af indtrufne begivenheder, men som ikke bogføres som en forpligtelse eller hensættelse, idet det ikke er sandsynligt, at der bliver behov for at anvende ressourcer til at indfri forpligtelsen, eller forpligtelsens størrelse ikke kan beregnes tilstrækkeligt pålideligt.

 

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelsen viser koncernens ændringer af virksomhedens likvide midler i løbet af regnskabsåret. Pengestrømsopgørelsen er udarbejdet i henhold til den indirekte metode. Den påviste pengestrøm omfatter udelukkende transaktioner, der har medført ind- og udbetalinger.

Regnskabsprincipper for moderselskabet

Forskellene mellem moderselskabets og koncernens regnskabsprincipper beskrives nedenfor:

Datterselskaber
Andele i datterselskaber indregnes til kostpris. Udlodning fra datterselskaber indregnes som indtægt, når retten til at modtage udlodning anses for sikker og kan beregnes pålideligt.

Koncernbidrag
Modtagne og udbetalte koncernbidrag medtages som reguleringer i resultatopgørelsen.

Leasing
I moderselskabet behandles regnskabsmæssigt i henhold til reglerne for operationel leasing.

Note 3 - Vigtige regnskabsmæssige skøn

Vigtige skøn ved anvendelse af koncernens regnskabsprincipper
I de følgende afsnit beskrives de vigtigste skøn, som virksomhedsledelsen har foretaget ved anvendelsen af koncernens regnskabsprincipper, og som har den betydeligste indvirkning på beløbene i årsregnskaberne.

Når der foreligger en indikation på et potentielt behov for nedskrivning, vurderer virksomhedens ledelse, om der er behov for at nedskrive skibenes værdi. Det potentielle provenu bestemmes ved beregning af nytteværdien. Disse beregninger tager udgangspunkt i de skønnede fremtidige pengestrømme.

Koncernen indregner udskudt skat, når det er sandsynligt, at der vil være skattepligtige overskud til rådighed, hvori de skattemæssige underskud kan modregnes. Som en følge heraf er en udskudt skatteforpligtelse på 61 191 TSEK medtaget i regnskabet.

Note 4 - Fordeling af nettoomsætningen

  Koncernen Moderselskabet
Nettoomsætning pr. aktivitetsområde 2018 2017 2018 2017
Transportindtægter 1 000 899 951 317 0 0
Øvrige indtægter 366 817 350 653 61 344 48 514
I alt 1 367 716 1 301 970 61 344 48 514
         

Øvrige indtægter i koncernen omfatter indtægter fra salg om bord med mere.

Moderselskabets indtægter består udelukkende af fakturerede omkostninger til koncernselskaber.

Note 5 - Oplysninger om indkøb og salg inden for samme koncern

  Moderselskabet
  2018 2017
Indkøb 0,0% 0,0%
Salg 100% 100%
     

Note 6 - Oplysninger om revisorhonorar

  Koncernen Moderselskabet
  2018 2017 2018 2017
PricewaterhouseCoopers AB        
revisionsopgaver 1 941 2 362 779 950
revisionsvirksomhed ud over revisionsopgaver 275 761 215 221
skatterådgivning 632 953 632 953
øvrige ydelser 0 0 0 0
I alt 2 848 4 076 1 626 2 124
         

Med revisionsopgaver menes revisors honorar for den lovbestemte revision. Arbejdet omfatter gennemgang af årsregnskabet og det konsoliderede regnskab, bestyrelsens og den administrerende direktørs ledelse samt vederlag for revisionsrådgivning i forbindelse med revisionsopgaven.

Revisionsvirksomhed ud over revisionsopgaver betegner revisionsnære ydelser.

Note 7 - Antal ansatte, lønninger, andre honorarer og sociale omkostninger

  Antal ansatte Heraf antal mænd
Gennemsnitligt antal ansatte 2018 2017 2018 2017
Moderselskabet        
Sverige 29 20 10 7
I moderselskabet i alt 29 20 10 7
       
Datterselskaber        
Sverige 222 233 112 111
Danmark 388 377 213 242
I datterselskaber i alt 610 610 325 353
         
I alt i koncernen 639 630 335 360
         
  Koncernen Moderselskabet
  2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31
Fordeling af ledende beslutningstagere pr. balancedagen        
Kvinder:        
   bestyrelsesmedlemmer 1 1 1 1
  andre personer i selskabets ledelse inkl. adm.dir. 2 1 2 1
Mænd:        
   bestyrelsesmedlemmer 3 5 3 5
  andre personer i selskabets ledelse inkl. adm.dir. 5 5 5 5
I alt 11 12 11 12
         
  Lønninger og andre aflønning Sociale omkostninger
(hvoraf pensionsomkostninger)
Lønninger, anden aflønning m.m. 2018 2017 2018 2017
Moderselskabet 17 967 17 529 9 845 9 379
      (3 663) (2 523)
Datterselskaber 262 778 246 632 40 475 34 838
      (26 400) (26 118)
I alt i koncernen 280 745 264 161 50 320 44 217
      (30 063) (28 641)
         
  Bestyrelse og  Adm.dir.
(heraf tantiemer og lignende) 
Øvrige ansatte
Lønninger og anden aflønning fordelt mellem bestyrelsesmedlemmer og ansatte            2018 2017 2018 2017
Moderselskabet 8 338 6 172 9 629 11 357
  (930) (1 116) (3) (0)
Datterselskaber 2 556 1 537 260 219 245 095
  (281) (0) (692) (0)
I alt i koncernen 10 894 7 709 269 848 256 452
  (1 211) (1 116) (695) (0)
         

Pensioner                                                                                                                                                                    

Koncernens udgifter til bidragsdefinerede pensionsordninger udgør 30 063 (28 641) TSEK. Moderselskabets udgifter til bidragsdefinerede pensionsordninger udgør 3 663 (2 523) TSEK. Koncernen har ingen ydelsesdefinerede pensionsordninger.   

Ud af koncernens pensionsudgifter går 2 016 (1 232) TSEK til gruppens bestyrelse og adm. dir., heraf 1 817 TSEK i moderselskabet.

Aftale om fratrædelsesgodtgørelse

Selskabet og den administrerende direktør har en gensidig opsigelsesfrist på 6 måneder. Ved opsigelse fra selskabets side udbetales en fratrædelsesgodtgørelse, der udgør 12 månedslønninger. Fratrædelsesgodtgørelsen modregnes ikke i andre indtægter. Ved opsigelse fra den administrerende direktørs side udbetales der ikke fratrædelsesgodtgørelse.

Selskabet og andre ledende beslutningstagere har en gensidig opsigelsesfrist på 12 måneder. Ved opsigelse fra selskabets side udbetales en fratrædelsesgodtgørelse, der udgør seks månedslønninger. Fratrædelsesgodtgørelsen modregnes ikke i andre indtægter. Ved opsigelse fra de ledende beslutningstageres side udbetales der ikke fratrædelsesgodtgørelse.   

Note 8 - Indtægter fra andele i koncernselskaber

  Moderselskabet
  2018 2017
Udlodning 41 280 47 174
I alt 41 280 47 174
     

Note 9 - Øvrige renteindtægter og lignende indtægter

  Koncernen Moderselskabet
  2018 2017 2018 2017
Renteindtægter 0 26 0 8
Kursdifferencer 2 066 1 885 6 1 885
I alt 2 066 1 911 6 1 893
         

Note 10 - Renteudgifter og lignende omkostninger

  Koncernen Moderselskabet
  2018 2017 2018 2017
Renteudgifter 86 809 74 403 88 500 76 053
Renteudgifter, ejerselskab 128 669 153 983 128 669 156 118
Kursdifferencer 44 542 43 303 39 213 33 357
Værdiansættelse af rentederivater 873 12 847 873 12 847
I alt 260 893 284 536 257 255 278 375
         

Note 11 - Skat af årets resultat

  Koncernen Moderselskabet
  2018 2017 2018 2017
Aktuel skat -6 245 -584 0 0
Udskudt skat -1 040 -4 115 -8 715 75 274
Skat af årets resultat -7 285 -4 699 -8 715 75 274
         
  Koncernen Moderselskabet
Afstemning af årets skatteudgifter 2018 2017 2018 2017
Bogført resultat før skat -107 153 -129 564 -72 343 -76 381
         
Skat beregnet i henhold til svensk skattesats (22 %) 23 574 28 504 15 915 16 804
Effekt af forskel i skattesats i andre lande 0 -396 0 0
Effekt af ændret skattesats i Sverige -1 923   -4 712  
Skattemæssig virkning af ikke-fradragsberettigede udgifter -67 269 -72 195 -28 677 -34 009
Skattemæssig virkning af ikke-skattepligtige indtægter 55 5 9 082 10 703
Tonnagebeskattede aktiviteter 38 438 37 054 0 0
Skattemæssig virkning af ikke-indregnet underskud fra tidligere år 0 2 959 0 81 776
Skattemæssig virkning af ikke-indregnet underskud 0 0 0 0
Skat for foregående år -160 2 750 -323 0
Midlertidig forskel, som ikke er indregnet i resultatet 0 -3 380 0 0
I alt -7 285 -4 699 -8 715 75 274
         
Årets indregnede skatteudgifter/skatteindtægter -7 285 -4 699 -8 715 75 274
         

Ingen skat er indregnet direkte mod egenkapitalen.                           

Note 12 - Overførte udgifter til udviklingsarbejde og lignende arbejder

  Koncernen  
  2018-12-31 2017-12-31    
Indgående anskaffelsesværdi 19 738 18 269    
Omregningsforskelle 224 152    
Øvrige investeringer 220 1 317    
Udgående akkumulerede anskaffelsesværdier 20 182 19 738    
         
Indgående afskrivninger -11 995 -7 833    
Omregningsforskelle -220 -276    
Afhændelser og tilbagetrækninger 0 0    
Omklassifikationer 0 0    
Årets planmæssige afskrivninger -2 304 -3 886    
Udgående akkumulerede afskrivninger -14 519 -11 995    
         
Udgående planmæssig restværdi 5 663 7 743    
         

Note 13 - Computerprogrammer og licenser

  Koncernen Moderselskabet
  2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31
Indgående anskaffelsesværdi 13 538 520 13 538 520
Indkøb 474 225 474 225
Omklassifikationer fra igangværende aktiver under udførelse 684 12 794 684 12 793
Udgående akkumulerede anskaffelsesværdier 14 696 13 539 14 696 13 538
         
Indgående planmæssige afskrivninger -2 808 -104 -2 808 -104
Årets planmæssige afskrivninger -2 863 -2 704 -2 863 -2 704
Udgående akkumulerede planmæssige afskrivninger -5 671 -2 808 -5 671 -2 808
         
Udgående planmæssig restværdi 9 025 10 731 9 025 10 730
         

Note 14 - Goodwill

  Koncernen  
  2018-12-31 2017-12-31    
Indgående afskaffelsesværdi 3 085 715 3 041 220    
Omregningsforskelle 65 632 44 495    
Udgående akkumulerede anskaffelsesværdi 3 151 347 3 085 715    
         
Indgående afskrivninger -462 963 -304 123    
Omregningsforskelle -9 840 -6 389    
Årets planmæssige afskrivninger -157 467 -152 451    
Udgående akkumulerede afskrivninger -630 270 -462 963    
         
Udgående planmæssig restværdi 2 521 077 2 622 752    
         

Note 15 - Aktiver under udførelse vedrørende immaterielle anlægsaktiver

  Koncernen Moderselskabet
  2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31
Indgående værdi 5 192 13 203 1 290 12 794
Omklassifikationer for Computerprogrammer og licenser -684 -12 794 -684 -12 793
Årets investeringer 17 544 4 783 6 404 1 289
Udgående værdi 22 052 5 192 7 010 1 290
         

Note 16 - Bygninger og jord

  Koncernen  
  2018-12-31 2017-12-31    
Indgående afskaffelsesværdi 511 350 493 721    
Indkøb 232 4 058    
Omregningsforskelle 20 054 13 571    
Udgående akkumuleret anskaffelsesværdi 531 636 511 350    
         
Indgående afskrivninger -154 906 -131 191    
Afhændelser/tilbagetrækninger 0 0    
Omregningsforskelle -5 938 -3 932    
Årets planmæssige afskrivninger -20 940 -19 783    
Udgående akkumulerede afskrivninger -181 784 -154 906    
         
Udgående planmæssig restværdi 349 852 356 444    
         

Note 17 - Skibe

  Koncernen  
  2018-12-31 2017-12-31    
Indgående afskaffelsesværdi 1 441 324 1 527 465    
Indkøb 27 740 12 718    
Omregningsforskelle 292 923 0    
Omklassifikationer fra aktiver under udførelse 42 487 -98 859    
Udgående akkumuleret anskaffelsesværdi 1 804 474 1 441 324    
         
Indgående afskrivninger -894 238 -937 693    
Omregningsforskelle -25 030 105 306    
Årets planmæssige afskrivninger -59 238 -61 851    
Udgående akkumulerede planmæssige afskrivninger -978 506 -894 238    
         
Udgående planmæssig restværdi 825 968 547 086    
         

ForSea-koncernen har pantsat dele af sin flåde af skibe, jf. note 26 Stillede sikkerheder og Eventualforpligtelser for flere oplysninger.

Note 18 - Inventar, værktøj og installationer

  Koncernen  
  2018-12-31 2017-12-31    
Indgående anskaffelsesværdi 261 865 202 919    
Indkøb 11 261 52 542    
Afhændelser/tilbagetrækninger 0 0    
Omklassifikationer fra aktiver under udførelse 13 175 0    
Omregningsforskelle 9 920 6 404    
Udgående akkumuleret anskaffelsesværdi 296 221 261 865    
         
Indgående afskrivninger -146 892 -137 011    
Omregningsforskelle -5 439 -3 786    
Årets planmæssige afskrivninger -8 345 -6 095    
Udgående akkumulerede planmæssige afskrivninger -160 676 -146 892    
         
Udgående planmæssig restværdi 135 545 114 973    
         

Note 19 - Leasingaftaler

Operationelle leasingaftaler – leasingtager

Koncernen er leasingtager gennem operationelle leasingaftaler vedrørende operationelle aftaler og lejekontrakter på ejendomme. Summen af årets udgiftsførte leasingafgifter vedrørende operationelle leasingaftaler i koncernen udgør 13 958 (15 844) TSEK og i moderselskabet 0 kr. Fremtidige minimumsleasingafgifter vedrørende uopsigelige operationelle leasingaftaler forfalder i henhold til følgende plan:   

  Koncernen Moderselskabet
Forfaldstidspunkt: 2018 2017 2018 2017
Inden for et år 26 078 25 317 0 0
Senere end et år, men inden for fem år 26 274 48 507 0 0
Senere end fem år 11 938 13 928 0 0
I alt 64 290 87 752 0 0
         

                                                           

Note 20 - Anlægsaktiver under udførelse og forskud vedrørende materielle anlægsaktiver

  Koncernen Moderselskabet
  2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31
Indgående bogført værdi 309 277 47 955 0 0
Omklassifikationer -306 098 0 0 0
Investeringer 20 891 257 555 1 313 0
Omregningsforskelle 6 637 3 767 0 0
Udgående bogført værdi 30 707 309 277 1 313 0
         

Note 21 - Andele i koncernselskaber

    Moderselskabet
      2018-12-31 2017-12-31
Indgående anskaffelsesværdi     4 220 267 4 128 998
Omvurdering af andele til koncernværdier i forbindelse med fusion     0 91 269
Udgående akkumulerede anskaffelsesværdier     4 220 267 4 220 267
         
Udgående bogført værdi     4 220 267 4 220 267
         
    Bogført værdi
Selskabets navn Kapital- Stemmerettigheds-andel Rösträttsandel 2018-12-31 2017-12-31
Forsea Helsingborg AB  100%  100% 1 816 768 1 816 768
Forsea Öresund AB  100%  100% 1 539 1 539
Forsea Helsingør ApS  100%  100% 2 046 912 2 046 912
Forsea Øresund A/S  100%  100% 355 048 355 048
I alt     4 220 267 4 220 267
         
Selskabets navn Org.nr Hovedsæde    
Forsea Helsingborg AB 556206-4575 Helsingborg    
Forsea Öresund AB 556536-0889 Helsingborg    
Forsea Helsingør ApS 33260040 Helsingør    
Forsea Øresund A/S 19752283 Helsingør    
         

Note 22 - Udskudte skatteaktiver og udskudte skatteforpligtelser

  Koncernen Moderselskabet
  2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31
Udskudt skatteaktiver        
Uudnyttede underskudsfradrag 64 191 72 448 64 191 72 448
Midlertidige forskelle rentederivater 9 562 10 020 9 562 10 020
Udskudte skatteaktiver i alt 73 753 82 468 73 753 82 468
         
Udskudte skatteforpligtelser        
Midlertidige forskelle materielle anlægsaktiver 81 272 88 620 0 0
Udskudte skatteforpligtelser i alt 81 272 88 620 0 0
         
Udskudte skatteaktiver -73 753 -82 468 0 0
Udskudte skatteforpligtelser i alt, netto 7 519 6 152 0 0
         

Udskudte skatteaktiver vurderes til højst det beløb, der sandsynligvis kan hentes hjem baseret på aktuelle og fremtidige skattepligtige resultater. Koncernens akkumulerede uudnyttede underskudsfradrag udgjorde pr. 31. december 2018 312 millioner SEK. Der foreligger ikke noget forfaldstidspunkt, som begrænser udnyttelsen af underskudsfradragene.

Skattesatsen til beregning af udskudt skat ligger på 20,6-21,4%.

 

 

Note 23 - Forudbetalte udgifter og tilgodehavender

  Koncernen Moderselskabet
  2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31
Forudbetalte udgifter 21 053 22 390 550 466
Tilgodehavender 605 1 044 0 0
I alt 21 658 23 434 550 466
         

Note 24 - Langfristet gæld

Koncernen og moderselskabet har langfristet gæld på 2 261 millioner SEK, som forfalder senere end fem år efter balancetidspunktet.

Note 25 - Påløbne udgifter og forudbetalte indtægter

  Koncernen Moderselskabet
  2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31
Løntilgodehavender og påløbne lønudgifter 61 197 61 381 5 431 4 758
Havne- og farvandsafgifter 8 428 7 586 0 0
Bunker- og skibsudgifter 3 161 4 977 0 0
Ikke kontrollerede billetter/indtægtsafregninger 1 632 10 316 0 0
Påløbne renter 949 2 284 949 2 284
EU-bidrag 52 425 51 424 0 0
Øvrige poster 25 108 41 665 3 396 2 076
I alt 152 900 179 633 9 776 9 118
         

Note 26 - Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser

  Koncernen Moderselskabet
Sikkerhedsstillelser 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31
Virksomhedspant 0 0 0 0
Aktiver i datterselskaber 4 121 294 3 868 383 4 220 267 4 220 267
Pant i skibe 601 307 570 235 0 0
I alt 4 722 601 4 438 618 4 220 267 4 220 267
         

Note 27 - Oplysning om nærtstående parter

Moderselskabet har i årets løb betalt renter til virksomheder i den overordnede koncern på 129 MSEK (154 MSEK).     Fra og med juni 2018 er Scandlines et nærtstående selskab til ForSea-koncernen. Parterne har gennemført transaktioner gennem hele 2018. Koncernens salg til Scandlines i 2018 androg 246 MSEK. Koncernens indkøb fra Scandlines androg 79 MSEK. Fordringer på Scandlines på balancetidspunktet androg 33 MSEK. Forpligtelser til Scandlines på balancedatoen androg 21 MSEK. Samtlige transaktioner foregår på markedsmæssige vilkår.                                              

Der findes yderligere oplysninger om moderselskabets ejerandele i datterselskaber i note 21.

Note 28 - Begivenheder efter balancetidspunktet

Der er ingen væsentlige begivenheder efter regnskabsårets udgang at berette om.

Note 29 - Fordeling af selskabets overskud (SEK)

Følgende overskud står til rådighed for generalforsamlingen 441 648 000
   
Bestyrelsen forslår, at:  
  der udloddes til aktionærerne 0
  overføres til næste års regnskab 441 648 000

Helsingborg den 2019-04-25

Rasmus Christiansen

Bestyrelsesformand

Mats Thunes Hope

Volker Klaus Häussermann

Johan Röstin

Administrerende direktør

Anna Britta Henriques Dalunde

 

Vores revisionspåtegning er afgivet den 2019-04-25

PricewaterhouseCoopers AB

 

Johan Malmqvist

Autoriseret revisor