TrA.Subject

TrA.Announcement

Koncernens pengestrømsopgørelse

(TSEK) Note

2018-01-01

2018-12-31

2017-01-01

2017-12-31

       
Den løbende drift      
Driftsresultat   151 675 153 061
Justeringer for poster, som ikke indgår i pengestrømmen:      
Afskrivninger   251 157 246 729
Ændring hensættelser   -572 45
Øvrige poster, der ikke har medført ind- og udbetalinger   0 -2 064
Realiserede valutaeffekter   338 0
Modtagne renter   0 26
Betalte renter   -217 515 -276 125
Betalt indkomstskat   -10 096 -42 082
Pengestrøm fra den løbende drift før ændringer af driftskapital   174 987 79 590
       
Pengestrøm fra ændringer i driftskapital      
Fald(+)/stigning(-) i varelager   -2 199 -437
Fald(+)/stigning(-) i kundetilgodehavender   -2 239 -12 854
Fald(+)/stigning(-) i andre kortfristede tilgodehavender   -28 260 1 244
Fald(-)/stigning(+) i leverandørforpligtelser   37 326 23 645
Fald(-)/stigning (+) i andre kortfristede forpligtelser   -34 288 34 094
Pengestrøm fra den løbende drift   145 327 125 282
       
Investeringsaktiviteter      
Anskaffelse af immaterielle anlægsaktiver   -18 298 -6 325
Anskaffelse af materielle anlægsaktiver   -65 297 -262 761
Pengestrøm fra investeringsaktiviteterne   -83 595 -269 086
       
Finansieringsaktiviteterne      
Optagne lån   0 139 526
Afdrag på lån   -80 000 -49 915
Pengestrøm fra finansieringsaktiviteterne   -80 000 89 611
       
Årets pengestrøm   -18 268 -54 193
Likvide midler ved årets begyndelse   106 485 158 867
Kursforskelle i likvide midler   1 662 1 811
       
Likvide midler ved årets slutning   89 879 106 485

Moderselskabets pengestrømsopgørelse

(TSEK) Note

2018-01-01

2018-12-31

2017-01-01

2017-12-31

       
Den løbende drift      
Driftsresultat   -374 -3 073
Justeringer for poster, som ikke indgår i pengestrømmen:      
Afskrivninger   2 863 2 704
Modtagne koncernbidrag   156 000  
Realiserede valutakurseffekter   0 418
Modtagen udlodning   0 82 841
Modtagne renter   6 8
Betalte renter og andre finansielle udgifter   -219 652 -276 125
Betalt indkomstskat   0 -39 303
Pengestrøm fra den løbende drift inden ændringer i driftskapital   -61 157 -232 530
       
Pengestrøm fra ændringer i driftskapital      
Fald(+)/stigning(-) i andre kortfristede fordringer   126 028 1 501
Fald(-)/stgning(+) i andre kortfristede forpligtelser   15 898 -9 002
Pengestrøm fra den løbende drift   80 769 -240 031
       
Investeringsaktiviteter      
Køb af datterselskaber   0  
Investering i immaterielle anlægsaktiver   -6 878 -1 514
Investering i materielle anlægsaktiver   -1 313 0
Salg af materielle anlægsaktiver      
Investeringer i øvrige finansielle anlægsaktiver      
Udbetalt aktionærindskud      
Udbetalt koncernbidrag      
Pengestrøm fra investeringsaktiviteterne   -8 191 -1 514
       
Finansieringsaktiviteterne      
Optagne lån   0 229 496
Amortiserede lån   -82 134 -49 915
Udbetalt koncernbidrag   0 0
Pengestrøm fra finansieringsaktiviteterne
  -82 134 179 581
       
Årets pengestrøm   -9 556 -61 964
Likvide midler ved årets begyndelse   14 339 76 303
       
Likvide midler ved årets slutning   4 783 14 339