TrA.Subject

TrA.Announcement

Koncernens balance

(TSEK) Note

2018-12-31

2017-12-31

       
AKTIVER      
       
Anlægsaktiver      
       
Immaterielle anlægsaktiver      
Overførte udgifter til udviklingsarbejde og lignende arbejde 12 5 663 7 743
Computerprogrammer og licenser 13 9 025 10 731
Goodwill 14 2 521 077 2 622 752
Anlægsaktiver under udførelse vedrørende immaterielle anlægsaktiver 15 22 052 5 192
    2 557 817 2 646 418
       
Materielle anlægsaktiver      
Bygninger og jord 16 349 852 356 444
Skibe 17 825 968 547 086
Inventar, værktøj og installationer 18 135 545 114 973
Anlægsaktiver under udførelse og forskud vedrørende materielle anlægsaktiver 20 30 707 309 277
    1 342 072 1 327 780
       
Finansielle anlægsaktiver      
Udskudte skatteaktiver 22 73 753 82 468
Andre langfristede fordringer   250 250
    74 003 82 718
       
Anlægsaktiver i alt   3 973 892 4 056 916
       
Omsætningskativer      
       
Varelager      
Færdigvarer og handelsvarer   24 711 22 512
    24 711 22 512
       
Kortfristede tilgodehavender      
Kundetilgodehavender   69 447 70 721
Aktuelle skatteaktiver   14 627 7 625
Øvrige tilgodehavender   31 847 1 811
Forudbetalte udgifter og tilgodehavender 23 21 658 23 434
    137 579 103 591
       
Kasse og bank   89 879 106 485
       
Omsætningsaktiver i alt   252 169 232 588
       
AKTIVER I ALT   4 226 061 4 289 504
       
       
EGENKAPITAL OG GÆLD      
       
Egenkapital      
Aktiekapital   50 50
Øvrig indskudt kapital   608 977 608 977
Anden egenkapital inklusive årets resultat   -455 203 -438 155
Egenkapital, der kan henføres til moderselskabets aktionærer   153 824 170 872
       
Egenkapital i alt   153 824 170 872
       
Hensættelser      
Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser   23 595
Udskudte skatteforpligtelser 22 81 272 88 620
    81 295 89 215
       
Langfristede forpligtelser 24    
Gæld til kreditinstitutter   2 261 468 2 224 050
Gæld til ejerselskab   1 396 645 1 476 645
Andre langfristede forpligtelser   46 420 45 547
    3 704 533 3 746 242
       
Kortfristede forpligtelser      
Leverandørforpligtelser   120 618 84 912
Forpligtelser til associerede virksomheder og joint ventures   0 0
Aktuelle skatteforpligtelser   4 871 1 720
Andre kortfristede forpligtelser   8 020 16 910
Påløbne omkostninger og forudbetalte indtægter 25 152 900 179 633
    286 409 283 175
       
EGENKAPITAL OG GÆLD I ALT   4 226 061 4 289 504

Moderselskabets balance

(TSEK) Note

2018-12-31

2017-12-31

       
AKTIVER      
       
Anlægsaktiver      
       
Immaterielle anlægsaktiver      
Computerprogrammer og licenser 13 9 025 10 731
Anlægsaktiver under udførelse vedrørende immaterielle anlægsaktiver 15 7 010 1 290
    16 035 12 020
       
Materielle anlægsaktiver      
Anlægsaktiver under udførelse og forskud vedrørende materielle anlægsaktiver 20 1 313 0
    1 313 0
       
Finansielle anlægsaktiver      
Andele i koncernselskaber 21 4 220 267 4 220 267
Udskudte skatteaktiver 22 73 753 82 468
    4 294 020 4 302 735
       
Anlægsaktiver i alt   4 311 368 4 314 755
       
Omsætningsaktiver      
       
Kortfristede tilgodehavender      
Fordringer hos koncernselskaber   128 443 224 852
Aktuelle skatteaktiver   534 1 107
Øvrige fordringer   28 0
Forudbetalte udgifter og tilgodehavender 23 550 466
    129 555 226 425
       
Kasse og bank   4 783 14 339
       
Omsætningsaktiver i alt   134 338 240 764
       
AKTIVER I ALT   4 445 706 4 555 519
       
       
EGENKAPITAL OG GÆLD      
       
Egenkapital      
Bundet egenkapital      
Aktiekapital   50 50
    50 50
       
Fri egenkapital      
Overført resultat   522 706 523 813
Årets resultat   -81 058 -1 107
    441 648 522 706
       
Egenkapital i alt   441 698 522 756
       
Langfristede forpligtelser 24    
Gæld til kreditinstitutter   2 261 468 2 224 050
Gæld til koncernselskaber   252 469 254 078
Gæld til ejerselskab   1 396 645 1 476 645
Andre langfristede forpligtelser   46 420 45 547
    3 957 002 4 000 320
       
Kortfristede forpligtelser      
Leverandørforpligtelser   5 087 2 480
Gæld til koncernselskaber   31 292 17 052
Andre kortfristede forpligtelser   851 3 793
Påløbne omkostninger og forudbetalte indtægter 25 9 776 9 118
    47 006 32 443
       
EGENKAPITAL OG GÆLD I ALT   4 445 706 4 555 519